Illustrationer god och jämlik hälsa

Jämlik hälsa

Region Gävleborg arbetar tillsammans med flera aktörer för att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos invånare i Gävleborg. Hälsan i befolkningen skall vara så god som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt. Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.

Trots en generellt positiv hälsoutveckling i Sverige, och Gävleborgs län, med bland annat längre medellivslängd, minskat insjuknande och minskad dödlighet och i hjärt- och kärlsjukdom, kan vi se att skillnaderna i hälsa ökar hos befolkningen. Den positiva hälsoutvecklingen är, med andra ord, inte jämnt fördelad över befolkningen. Hur länge man lever, men också hur man mår medan man lever, skiljer sig åt mellan grupper i befolkningen. Men dessa skillnader är påverkbara!

Avgörande för att nå god, jämställd och jämlik hälsa i befolkningen är att vi har förståelse för hur ojämlikhet i hälsa uppstår och vidmakthålls. Den ojämlika hälsan är en återspegling av ojämlika livsvillkor och handlingsmöjligheter. Det som styr vilka livsvillkor och handlingsmöjligheter vi har är den tillgång till resurser (förhållanden, villkor och möjligheter) vi har. Dessa resurser ser olika ut i olika grupper i befolkningen.

Det är framförallt inom sju centrala livsområden som skillnader i resurser särskilt påverkar hälsan i en befolkning:

  1. det tidiga livet
  2. kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. boende och närmiljö
  6. levnadsvanor
  7. kontroll, inflytande och delaktighet

Resurser inom dessa livsområden skapas dels av individer själva, men också inom det offentliga (till exempel utbildningssystem, skattesystem), på arbetsmarknaden, i familjen och tillsammans med andra inom civilsamhället.

En utveckling mot en mer jämlik hälsa kräver ett ihärdigt och långsiktigt arbete, med fokus på stegvisa förändringar. Det kräver ett brett engagemang kring mer jämlika villkor och förutsättningar för hälsa och från en stor bredd av samhällsaktörer och sektorer som alla kan påverka vilka resurser människor har tillgång till.

Region Gävleborgs arbete i god och jämlik hälsa styrs av Programmet för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg. Den går att läsa i länkarna nedan.

Läs mer

Jämlikt Gävleborg – Rapport från Jämlikhetsutredningen (pdf)

Information om och material från Jämlikhetsutredningen (regiongavleborg.se)

Kunskapsunderlag – Vad är ojämlikhet i hälsa? (pdf)

Folkhälsa Gävleborg – ett diskussionsunderlag om livsvillkor och hälsa (pdf)

God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg – Program för god och jämlik hälsa (pdf)

Kontakt

Hanna Höghielm
026-15 83 09
hanna.hoghielm@regiongavleborg.se