Prioriterade målområden

1. Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för god och jämlik hälsa i en befolkning. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet.

Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder: alla människor har lika värde och ska också ha jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Särskilt prioriterade målgrupper är barn, unga och äldre, samt ekonomiskt och socialt utsatta personer.

Arbete för allas jämlika möjlighet till delaktighet och inflytande berör ett flertal politikområden inom såväl kommuner, länsstyrelser och regioner/landsting samt statliga myndigheter. Även den ideella sektorns arbete är viktig för att uppnå målområdet.

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för god och jämlik hälsa i en befolkning. För att befolkningen ska ha en god och jämlik hälsa förutsätter det ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa.

Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och på samma vis som första målområdet omfattas flera politikområden av arbete för ekonomiska och sociala förutsättningar, framförallt hos kommuner och statliga myndigheter.

3. Barns och ungas uppväxtvillkor

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Därför är barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna för arbetet för en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Kommuner och statliga myndigheter är centrala aktörer för att säkerställa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Viktiga arenor är förskola och skola där barnen tränar olika kompetenser så som social och emotionell förmåga. Dessa förmågor fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. Relationen mellan barn och föräldrar i hemmet är också en viktig faktor. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk och fysisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten.

Eftersom behov och förutsättningar ser olika ut för olika grupper i befolkningen kan inte samma lösning ges till alla för att åstadkomma jämlik hälsa. Vi måste anpassa lösningarna utifrån de behov och förutsättningar som finns för att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa för alla grupper i befolkningen.