Sociala investeringar
Bilden visar en tidslinje över tanken med sociala investeringar. En kortsiktig investering i form av resurser (tex pengar eller personal) på ett nytt eller förändrat sätt kan ge långsiktiga kostnadsminskningar över tid. En sociala investering syftar till att ge en bättre situation för individen och för samhället i stort.

Sociala investeringar - en investering för framtiden

Sociala investeringar är avgränsade satsningar som både ger bättre utfall för målgruppen och samtidigt leder till minskade samhällskostnader på längre sikt.

Sociala investeringar handlar om att använda befintliga eller tillskjutna resurser på ett nytt, strukturerat och genomtänkt sätt för att uppnå ett bättre resultat för målgruppen samt en kostnadsminskning över tid. Sociala investeringar handlar om att investera i tidiga förebyggande insatser som är långsiktigt hållbara.

Arbetet med sociala investeringar vid Region Gävleborg bygger på samverkan mellan två eller flera verksamheter, kommuner eller organisationer som tillsammans finner nya och bättre arbetssätt som under en period testas, utvärderas därefter implementeras i det ordinarie arbetet.

Skillnaden mellan sociala investeringar och annat förebyggande arbete är framförallt att fokus ligger på uppföljning, utvärdering och implementering av lyckade insatser.

Är du intresserad av arbetet med sociala investeringar?

Läs mer på Vill ni genomföra en social investering? eller ta kontakt med samordnare för sociala investeringsmedel.