Det suicidpreventiva arbetet i Gävleborg

Den regionala handlingsplanen för suicidprevention, det vill säga för att förebygga självmord, gäller 2019-2021.

Handlingsplanen riktar sig i första hand till dig som arbetar med att förbygga självmord i region och kommun. Bland annat kan den ligga till grund för lokala handlingsplaner, anpassade då till lokala behov och förutsättningar.

Region Gävleborg har ansvaret för att samordna det regionala arbetet med suicidprevention. Den regionala handlingsplanen för suicidprevention har Region Gävleborg tagit fram tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län, Trafikverket, Kriminalvården, Migrationsverket, Högskolan i Gävle med flera.

Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län 2019-2021 (pdf)

Genomförandeplan - Vad gör vi?

Utifrån handlingsplanen har vi arbetat med kunskapshöjande insatser för hälso- och sjukvårdspersonal, övrig personal inom kommunerna och Region Gävleborg som möter människor i sitt yrke eller privat via ideellt arbete och som vill öka sin kunskap om suicid och förebyggande arbete samt medverkat i ett länsövergripande suicidforskningsprojekt.

Vi samverkar även med Trafikverket i det förebyggande arbetet av suicid på väg och järnväg.

Under hösten kommer vi i samverkan mellan Region Gävleborg och kommunernas skolor och socialtjänster att ta fram ett standardiserat vårdförlopp för suicidprevention i länet.