Stärkt samarbete för att minska suicid i Gävleborg

Cirka 40 personer i Gävleborgs län tar sitt liv varje år. Region Gävleborg och länets kommuner vill stärka det förebyggande arbetet genom att fastställa ett vårdförlopp för suicidprevention som vårdgivare och andra aktörer kan följa gemensamt.

Jessica Engholm Tiderman, skolkurator från Hofors kommun, och Matilda Björkbacka, verksamhetsutvecklare vid Kultur Gävleborg.

Jennie Palmberg, strateg vid Folkhälsa och hållbarhet i Region Gävleborg, och Josefine Löfman, barn- och ungdomsstrateg i Sandvikens kommun, är samordnare i arbetet. De har gjort en enkätundersökning bland medarbetare i Region Gävleborg och kommunerna. Syftet var bland annat att få en bild av kunskapsläget kring suicidprevention och kartlägga behoven av samverkan, utbildning, och andra insatser.

100 röster från 53 verksamheter

Enkäten besvarades av cirka 100 personer från 53 olika verksamheter i länet.

– En slutsats vi drar är att det finns ett stort behov av mer kunskap. Det råder en osäkerhet kring handlingsplaner, och fler frågar efter checklistor att följa, säger Jennie Palmberg.

Jennie Palmberg och Josefine Löfman tog nyligen med sig enkätresultatet till en första workshop i ämnet, med deltagare från Region Gävleborg, kommunerna och ideella organisationer.

Jennie Palmberg, strateg vid Folkhälsa och hållbarhet i Region Gävleborg.

Hur hjälper vi Lovisa, Sonya och Tore?

Deltagarna fick utgå från tre fiktiva personer, Lovisa, 13, Sonya, 45 och Tore, 73, var och en med individuell problematik. Syftet var att tänka fritt kring konkreta individuella åtgärder i vårdförloppets olika skeden:

  • det förebyggande arbetet
  • tidig upptäckt
  • vård och behandling
  • hänvisning och stöd till närstående och efterlevande.

– Det var en jättebra och handgriplig övning. Vi kommer alla från olika verksamheter kompletterar varandra genom att se olika saker kring de här personerna, säger Kristiina Stenberg, enhetschef vid individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken.

– Det finns stor igenkänning i det här, de här personerna finns nära oss, säger Bo Kåresjö från riksförbundet Hjärnkoll.

Kristiina Stenberg, enhetschef vid individ- och familjeomsorgen i Sandviken och Jessica Andrén Augustsson, biträdande vårdenhetschef barn- och ungdomspsykiatrin Gävle.

Kunskap för att våga fråga

Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg, bidrog under dagen med en bakgrundsbild till arbetet med ett vårdförlopp för suicidprevention.

– Det pågår många förebyggande insatser och utbildningar här och där mot suicid i Gävleborg. Men vi behöver hålla samman arbetet för att få kraft i insatserna. Vi behöver en gemensam kunskap som ger oss alla styrka att våga fråga: 'Hur mår du egentligen?', säger Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg.

Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg, lyfte särskilt fram de närstående och efterlevande. "Vi har inte hörsammat dem tillräckligt", anser Anna.

Krävs tydligt mandat för att lyckas

Och hur blir det verkstad? Den genomförda workshopen följs upp med ytterligare en i slutet av januari. Slutsatser och förslag sammanställs i en lägesrapport tillsammans med resultatet från kartläggningen och kompletterande statistik.

Lägesrapporten kommer att ligga till grund för uppdraget med att ta fram ett gemensamt vårdförlopp för suicidprevention.

Samtliga deltagare på den första workshopen är överens om att det krävs tydlig styrning och ledning för att lyckas nå ända fram och göra skillnad.

– Detta bör tilldelas resurser och ett mandat att agera som inte är förhandlingsbart, kommenterar Bo Kåresjö från Hjärnkoll.

Jonas Norström Pettersson jobbar med barn och ungdomar i åldern 0-18 år hos BIG, Brottsförebyggarna i Gävle. "Vuxna frågar ofta sina barn: 'Hur var det i skolan i dag?' eller 'Hur var det på fotbollen i dag?'. Vi borde också fråga: 'Hur var det på nätet i dag?'", säger Jonas.

 

Jessica Engholm Tiderman, skolkurator från Hofors kommun, och Matilda Björkbacka, verksamhetsutvecklare vid Kultur Gävleborg.

Uppdrag, organisation och ekonomi 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2019-2021 (pdf)