Behovsanalys inom området riskbruk – missbruk - beroende

FoU Välfärd arbetar med en behovsanalys för att identifiera och beskriva de centrala utvecklingsbehoven i Gävleborgs samlade resurskedja för åldersgruppen 13-29 år med alkohol- eller drogrelaterad problematik.

Analysen som bygger på intervjuer, fokusgrupper  och statistik fokuserar på nedanstående områden.

  • Synen på missbruk och beroende
  • Tidig upptäckt och tidiga insatser
  • Stöd- och behandlingsinsatsernas tillgänglighet
  • Insatser och arbetsformer i förhållande till olika målgruppers behov
  • Samverkan och samordning
  • Delaktighet och brukarinflytande
  • Uppföljning, utvärdering och kunskapsutveckling