Systematisk uppföljning

Det finns ett behov av mer systematisk kunskap om socialtjänstens målgrupper och matchningen mellan behov och insatser.

FoU Välfärd har initierat utvecklingsarbeten för individbaserad systematisk uppföljning av öppenvårdsinsatser till barn och unga samt av insatser till vuxna med missbruk. (Se uppdraget MILK-X)

Systematisk uppföljning barn & unga

Inom området barn och unga gjordes hösten 2018 en kartläggning bland länets kommuner i syfte att få en bild av vilken statistik om behovsbilder, beslut och öppenvårdsinsatser som finns eller enkelt skulle gå att få fram. Syftet var också att belysa vilken kunskap om målgrupper och öppenvårdsinsatser som de professionella själva efterfrågar.
 
Med utgångspunkt i resultaten av kartläggningen bildades en arbetsgrupp våren 2019, som fördjupat sig i frågan: Vilka variabler kan vi följa på ett enhetligt sätt och hur, utifrån vad som är relevant men också resursmässigt och tekniskt möjligt? Ett formulär kallat ”SU-X” har tagits fram, där öppenvårdsverksamheterna dokumenterar några uppgifter om barnens problematik, erhållna insatser och orsak till avslut. Sammanställningen av data på kommun- och länsnivå ger underlag för reflektion, jämförelser och verksamhetsutveckling.