Avgiftshandbok – patientavgifter

Patientavgifter för vårdgivare inom Region Gävleborg samt privata vårdgivare med vårdavtal.

Informationen på denna sida har hämtats från dokumentet Avgiftshandbok – Patientavgifter Region Gävleborg – Platina id 05-35663 (pdf)

Patientinformation hittar du på patientavgifter i Gävleborg – 1177.se

Patientavgifter tas ut hos Region Gävleborgs egna mottagningar och hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med. Patientavgift gäller också vid inläggning på sjukhus. Avgifter gäller också för vissa hjälpmedel, intyg, hälsokontroller och vaccinationer.

Hälso- och sjukvårdslagen ger regioner rätt att ta ut avgifter för vård. Patientavgifter beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Tillämpningen ska följa beslutet på ett objektivt sätt och utifrån de regler som gäller för respektive patientgrupp.

Avgifterna i öppenvård gäller vård i Region Gävleborg egen verksamhet och hos privata vårdgivare med vårdavtal, enligt nationella taxan eller i Hälsovalet.

Avgiftshandboken är ett hjälpmedel för personal inom Region Gävleborg, och vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg, för att ge information till allmänheten.

Patientavgifter i Gävleborg – 1177.se 

Ansvar och roller

Regionfullmäktige

Fastställare av detta dokument.

Chefscontroller

Granskare av detta dokument innan fastställande.

Ekonomiassistent ekonomiavdelning

Upprättare av detta dokument.

Medarbetare inom Region Gävleborg

Ansvarar för att känna till och att tillämpa innehållet i detta dokument.

Det är viktigt att patienten legitimerar sig.  Vårdgivaren behöver veta vem personen är för att undvika förväxlingar och för att kunna säkerställa patientsäkerheten. Korrekta patientuppgifter krävs också för att säkerställa att rätt patientavgift tas ut. Be därför alltid patienten att visa godkänd identitetshandling (exempelvis pass, körkort, id-kort, LMA-kort). Vi kan dock inte kräva legitimering för att ge patienten akutvård.

Om patienten inte legitimerar sig kan anteckning om detta göras i det patientadministrativa systemet samt i journalen. Av anteckningen i journalen bör framgå om patientens identitet är styrkt på annat sätt än genom legitimationshandling eller om det finns osäkerhet om identiteten. Rutiner finns för identitetskontroll och registrering i de patientadministrativa systemen inom specialistvård respektive i primärvård.

Skyddade personuppgifter finns i tre former: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring samt fingerade uppgifter. Patientavgift debiteras enligt ordinarie regler. Skyddade personuppgifter avser endast folkbokförda personer i Sverige. 

För mera information om dessa tre former, se Skyddad folkbokföring - Skatteverket

Region Gävleborg är skyldig att ge vård till personer som vistas i länet, men som har skyddad folkbokföring i en annan region, (Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap, 1§).

All vård ska journalföras. Alla patienter är skyddade inom sjukvården enligt sekretesslagen. Uppgift får lämnas ut till någon annan bara om patienten lämnat medgivande om det.

Alla ersättningsfrågor som rör svenskars vård i andra EU/EES-länder ska hänvisas till Försäkringskassan.

Information om att resa utomlands och ersättning för vård utomlands på Försäkringskassans webbplats

Olika grupper av patienter har olika rätt till vård, och behöver betala olika avgifter för vården. Vårdgivaren behöver därför så tidigt som möjligt avgöra vilken av nedanstående grupp som patienten tillhör.

Bland patienter som är folkbokförda i Sverige är följande grupper viktiga att skilja på:

 • Inomlänspatienter, se 2.1.1
 • Utomlänspatienter, se 2.1.2
 • Patienter utan känd hemvist, se 2.1.3

Bland patienter som inte är folkbokförda i Sverige är följande grupper viktiga att skilja på:

 • Patienter från Norden, se 2.2.1
 • Patienter från övriga EU, se 2.2.2
 • Patienter som är asylsökande, se 2.2.3
 • Patienter utan tillstånd att vara i Sverige, se 2.2.4
 • Patienter som är kvotflyktingar, se 2.2.5
 • Patienter från länder som har sjukvårdskonvention/avtal med Sverige, se 2.2.7
 • Patienter som är utlandssvenskar, se 2.2.8
 • Övriga utländska patienter, se 2.2.9

Svenska patienter är patienter som är folkbokförda i Sverige. Det innebär att de finns med i folkbokföringen och har ett personnummer som består av 10 siffror.

Inomlänspatienter är patienter som är folkbokförda i Gävleborgs län.

Rätt till vård

Inomlänspatienter har rätt till all vård.

Utomlänspatient är patienter som är folkbokförda i Sverige, men utanför Gävleborgs län.

Rätt till vård

Utomlänspatienter har samma rätt till vård som inomlänspatienter med följande undantag:

 • Det är enbart patientens hemregion som är skyldig att erbjuda vård inom de tidsgränser som finns i vårdgarantin.
 • För öppenvård har patienten valfrihet när det gäller att välja vårdgivare. Dock måste både hemregionens och vårdregionens eventuella remissregler följas.
 • För slutenvård finns vissa begränsningar när det gäller patientens valfrihet att välja vårdgivare.

Se vidare i Riksavtal för utomlänsvård på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Folkbokförda som saknar folkbokföringsadress.

Rätten till vård

Det län där patienten senast var folkbokförd skall stå för patientens vårdkostnad. Vid utomlänsvård ska hemregionen debiteras. 

Om patienten av Skatteverket klassas som försvunnen ska patienten själv betala vårdens verkliga kostnad.

För utvandrade svenska medborgare gäller reglerna i avsnittet om utlandssvenskar (se 2.2.8).

Utländska patienter är patienter som inte är folkbokförda i Sverige.

Det innebär att de inte finns i folkbokföringen och inte har något personnummer som består av 10 siffror.

Däremot kan de ha fått ett reservnummer i något av Region Gävleborgs patientadministrativa system som överförs till journalen.

För regler om samordningsnummer, se 14.5

Patienten är bosatt i något av följande länder:

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge

Patienten som visar giltigt EU-kort och därmed visar att patienten omfattas av sjukförsäkringen i sitt hemland.

När det gäller patienter ifrån EU-länder skiljer man på nödvändig och planerad vård när det kommer till vilka avgifter som skall debiteras. För definition av nödvändig och planerad vård, se SKR:s handbok Vård av personer från andra länder avsnitt 3.2.2, sidan 10.

Patienten kommer från något av följande EU länder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Patienter från följande länder har avtal med EU och därmed rätt till EU-kort:

 • Norge
 • Schweiz
 • Storbritannien (se 2.2.7)

Hur du känner igen EU- kort på Europeiska kommissionens webbplats

Grupper med särskilda regler

Pensionärer med svensk pension

Pensionärer med svensk pension har rätt till all vård (akut, nödvändig och planerad) om de kan visa ett intyg från svenska Försäkringskassan om rätt till vårdförmåner i Sverige.

Personer som arbetar i Sverige under högst ett år

Personer som arbetar här under högst ett år har rätt till samma vård som folkbokförda om de visar ett giltigt intyg om det från svenska Försäkringskassan.

Gränsarbetare som arbetar i en stat men bor i en annan

Gränsarbetare som arbetar i en stat men är bosatta i en annan EU/EES-stat har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet. De skall lämna uppgifter om bostadsadress.

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES- land

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är avregistrerade i folkbokföringen har rätt till nödvändig och planerad vård i Sverige till svensk patientavgift. De ska visa ett intyg som utfärdas av den svenska Försäkringskassan.

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett så kallat LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lag om mottagande av asylsökande.

Alla asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. På kortet finns det personuppgifter och foto på den sökande. Där framgår också personens ärendenummer (dossiernummer) hos Migrationsverket. På baksidan av kortet finns information om vid vilken mottagningsenhet personen är registrerad.

Inom vården ska en patient som kan visa ett giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan räknas som asylsökande. De nya LMA-korten har en QR-kod som gör att alla med tillgång till QR-läsare enkelt kan kontrollera om kortet är giltigt.

Exempel på LMA-kort på Migrationsverkets webbplats

En person med svenskt personnummer är folkbokförd här men kan fortfarande vara asylsökande om kommunplacering ännu inte skett. Tills dess och med ett giltigt LMA-kort, så gäller avgiften för asylsökande.

Personer som saknar tillstånd (laglig rätt) att vistas i Sverige och som vistas stadigvarande i regionen.

Kvotflykting är en person som har flytt sitt land och blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att flytta till ett annat land. Personen har fått uppehållstillstånd före resan till Sverige.

Personen är mottagen i en bestämd kommun och kommunen har ansvaret att ordna det praktiska exempelvis folkbokföring och kontakter med hälso-och sjukvården. Benämns även som vidarebosatt. Regeringen fastställer årligen antalet kvotflyktingar inom ramen flyktingkvot.

Patienten kommer från: 

 • Algeriet
 • Australien
 • Israel
 • Turkiet
 • Kanada (enbart provinsen Quebec)
 • Kanalöarna Jersey, Gurnsey, Isle of Man
 • Ungern
 • Storbritannien och Nordirland

En utlandssvensk är en person som har svenskt medborgarskap men har utvandrat från Sverige. För att få subventionerad vård behöver personen kunna visa sitt medborgarskap, till exempel genom att kunna visa ett giltigt pass.

Olika regler för vård gäller för patienter som är svenska medborgare, men bosatta i annat land.

För utlandssvenskar bosatta inom EU/EES, se avsnitt 2.2.2 i Avgiftshandboken.

För utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES, se SKR:s handbok Vård av personer från andra länder avsnitt 6.3, sidan 38.

Övriga utländska patienter, som inte är folkbokförda eller som inte ingår i någon av grupperna som räknas upp i avsnitten 2.2.1-2.2.8. Patienter debiteras utomlänspris.

Några exempel;

 • För personer som vistas här med visum eller uppehållstillstånd, som inte är folkbokförda, betalar utomlänspris för sin vård, såväl barn som vuxna. Det gäller för all vård, BVC, mödravård och andra sjukvårdsbesök.
 • Anhörig som inte har rätt att folkbokföra sig ännu.
 • Turist eller en tillfällig besökare.
 • Person som visar ett kort från Migrationsverket om arbets- och uppehållstillstånd och som inte är folkbokförd.
 • För kvinna som kommer till Sverige med uppehållstillstånd men inte är folkbokförd och föder barn debiteras även barnet utomlänspris för eventuell vård.

Det är ingen skillnad mellan barn och vuxna vad gäller rätten till vård, utom för asylsökande barn och barn som vistas här utan tillstånd (tillståndslösa). När barn föds här görs en anmälan till Skatteverket av barnmorska på förlossningsavdelning eller av vårdnadshavare om barnet föds hemma utan barnmorskas närvaro. 

Föräldrar ska också lämna in en kompletterande ansökan för att kunna

 • ansöka om asyl för barnet
 • ansöka om pass för barnet
 • registrera barnet i ett annat land.

Nybliven förälder – Skatteverket

Asylsökande och tillståndslösa

Vård till dessa grupper regleras i särskilda lagar. Vad som gäller för asylsökandes samt tillståndslösas vård se under respektive rubrik. Även asylsökande barn ska visa LMA-kort för att få vård som asylsökande. Om en asylsökande kvinna föder barn här måste föräldrarna till barnet söka asyl- eller uppehållstillstånd för barnet enligt regelverk ifrån berörda myndigheter.

EU/EES

För barn från andra EU/EES-länder gäller att även de ska visa giltigt EU-kort för att få nödvändig vård. Om de inte kan det ska de debiteras full vårdkostnad, på samma sätt som gäller för vuxna. Det gäller för all vård, BVC, mödravård och andra sjukvårdsbesök.

EU-migranter och barn till dessa som saknar EU-kort är självbetalande för sin vård.

Om en kvinna med EU-kort föder barn här ingår även eventuell vård till barnet under en viss tid.

Om föräldrarna är gifta

Är barnets föräldrar gifta och pappan är svensk medborgare och folkbokförd blir även barnet folkbokfört vid födelsen (är inte föräldrarna gifta görs ett faderskapsfastställande av socialnämnden precis som för alla andra). Är föräldrarna gifta och pappan folkbokförd men inte svensk medborgare ska han söka uppehållstillstånd för barnet som anknytning till honom. När ett sådant uppehållstillstånd ges kan de söka folkbokföring för barnet. Folkbokföringsdatum avgör när personen har rätt till subventionerad vård.

Om en gravid kvinna söker uppehållstillstånd

Om en gravid kvinna har fått rätt att söka uppehållstillstånd här i Sverige och får stanna här medan Migrationsverket prövar ansökningen ska hon själv betala för såväl mödravård som förlossning. Hon ska även själv betala för barnets eventuella vård. (Vad som sägs om pappan i stycket ovan gäller även i dessa fall.)

Observera att samma avgifter gäller för både inomlänspatienter och utomlänspatienter.

Typ av kontakt Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Öppenvårdsbesök 250 Ja
Telefonkontakt med hälso- och sjukvårdspersonal 100 Ja
Videokontakt (med ljud och bild överföring) 250 Ja
Chattkontakt 100 Ja
Avgift för per uppstartat avsnitt i internetbaserad kognitiv beteende terapi (IKBT) 100 Ja

Grundregel är att patientavgift debiteras för varje vårdkontakt. Om en patient gjort ett öppenvårdsbesök och blivit inskriven i slutenvård samma datum, debiteras både ett sjukvårdsbesök och en slutenvårdsavgift för den dagen.

Om en patient kommer oförberedd till ett planerat besök eller en tidbokad telefon-/videokontakt och detta leder till att besök, åtgärd, operation eller behandling inte kan genomföras som planerat, debiteras ordinarie patientavgift. Detta gäller om patienten tidigare fått information om förberedelser i kallelse eller på annat sätt informerats. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Undantag ifrån grundregel ovan är;

 • När öppenvårdsbesök görs hos flera personalkategorier på samma akutmottagning, familjeläkarjour, närakutmottagning och vid jourbesök på hälsocentral ska endast ett öppenvårdsbesök debiteras.
 • Vid väntetid mer än 30 minuter från avtalad tid till dess besöket påbörjats har patienten rätt till ett avgiftsfritt besök. Detta gäller inte öppenvårdsbesök som påbörjats med röntgen eller provtagning eller att besöket gjorts på jourbesök på hälsocentraler, akutmottagningar, närakutmottagning eller familjeläkarjour. För makulering av faktura krävs intyg av mottagningspersonal. Ingen åtgärd om besöket är registrerat med frikort eller är avgiftsfritt.
 • Besök med anledning av läkemedelsbiverkningar eller komplikationer av behandlingar är avgiftsfria.

Anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt
Avgiftsfritt för alla patienter.

Särskilt statsbidrag lämnas till hälso- och sjukvården för öppen sjukvård till personer som är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter.

Ingen fakturering till kriminalvården eller fängelse. 

För häktade personer bosatta i annat EU-land eller nordiskt land, se regler under 4.1 och 4.2.

Närstående/familjemedlemmar
Närstående/familjemedlemmar som besöker hälso -och sjukvårdspersonal med anledning av en anhörigs sjukdom debiteras avgift för besöket bara när besöket journalförs i den närstående/familjemedlemmens egen patientjournal. Om besöket däremot journalförs i patientens journal debiteras ingen patientavgift.

Palliativt team
Patienter inskrivna i onkologens palliativa team har avgiftsfria hembesök av läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Patienten betalar patientavgift vid mottagningsbesök.

Sjöman
Fartygets flaggland gäller som arbetsland. De regler som gäller flagglandet ska följas.

Skeppsmäklaren debiteras utomlänspris om inte giltigt EU-kort eller flaggland kan verifieras.

Gällande sjöman från fartyg med EU/EES-flagg så kan Försäkringskassan debiteras om alla nedanstående uppgifter finns: personuppgifter, flaggland, rederi, skeppsmäklare och fartygets namn.

Sjöman från EU/EES-land på svenskflaggat fartyg, faktureras Försäkringskassan.

Statligt utsända
Statligt utsända personer och deras medföljande familj ges vård till samma patientavgifter som för bosatta i Sverige.

Det som är kännetecknande för en utsänd är att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är denna person folkbokförd i Sverige såsom övriga boende här. Dessutom kan personen i sitt utsändningsland ha tillgång till nödvändig vård till följd av förordning 883/2004 eller sjukvårdskonvention/avtal.

Värnpliktig, frivillig militär grundutbildning, hemvärnsutbildning- och övning
Avgiftsfritt för patienten. Ingen fakturering sker till Försvarsmakten.

Utomlänsdebitering sker till hemregion för värnpliktig eller den som genomgår frivillig militär utbildning eller tjänstgöringsdagar inom hemvärnet.

Typ av kontakt Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Röntgenundersökning eller provtagning efter remiss/ordination av behörig sjukvårdspersonal 0  
Provtagning på egen begäran 250 + analyskostnad Nej
Provtagning när det gäller misstanke om allmänfarlig sjukdom 0  
Serologisk testning (antikroppar) för covid-19 på egen begäran 200 Nej
Serologisk testning (antikroppar) för covid-19, som efter remiss/ordination av behörig sjukvårdspersonal 0  

Vid läkarbesök eller besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal på röntgenmottagningen gäller ordinarie patientavgift.

Egenavgift tas ut för serologisk testning avseende covid-19 för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Testning som är en del av en patients pågående behandling är avgiftsfri.

Typ av recept Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Receptförnyelse på annat sätt än vid ett besök eller telefonkontakt som är avgiftsbelagd. 100 Ja

Ingen receptavgift debiteras för receptförnyelser överenskomna i samband med sjukvårdsbesök som är avgiftsbelagda eller recept som utfärdas i samband med en telefonkontakt som är avgiftsbelagd.

Receptförnyelser som en konsekvens av att ordinarie återbesök/årskontroller blivit försenade ska inte debiteras. Receptförnyelser som är en konsekvens av utprovning eller förändring av läkemedel ska inte heller debiteras.

Antibiotikaförskrivning - avvaktan av insättande

Avgiftsfritt återbesök får ske inom sju dagar i de fall läkaren och patienten/vårdnadshavaren är överens om att avvakta insättande av antibiotika.

Avgift för Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Ambulanstransport, prio 1-3 250 Ja
Ambulansvård på hämtplats 250 Ja
Gruppbesök 250 per patient Ja
Allergiinjektioner 250 Ja
Intravenösa injektioner 250 Ja
Stelkrampsinjektioner vid skada 250 Ja
Sterilisering av medicinska skäl 250 Ja
Sterilisering på patientens egen begäran, av icke medicinska skäl 3 000 Nej

Patientavgift debiteras för vård på hämtplats av ambulanspersonal, då patienten inte medföljer ambulansen.

Gällande allergi-, intravenösa- och stelkrampsinjektioner vid skada debiteras ordinarie patientavgift för själva sjukvårdsbesöket. Däremot förebyggande stelkrampsvaccin debiteras enligt reglerna för vaccinationer, se kapitel 7.

Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal. Gruppbesök kan vara till exempel rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser och diabetesutbildning. Gruppbesök ska redovisas som ett besök per patient.

Omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl

Region Gävleborg har beslutat att den offentliga sjukvården inte utför eller remitterar för omskärelse av pojkar av religiösa eller av andra icke medicinska skäl.

Vårdkontakter i mödrahälsovård, på barnmorskemottagning och på specialistmödravården är avgiftsfria för personer folkbokförda i Sverige. Övriga öppenvårdsbesök under graviditeten är avgiftsbelagda och ingår i högkostnadsskyddet. Graviditetsrelaterade problem i primärvården ingår i den avgiftsfria mödrahälsovården.

Preventivmedels-, abort-, och steriliseringsrådgivning är kostnadsfri för den enskilde, gäller även telefonsamtal i samband med preventivmedels- abort- och steriliseringsrådgivning. Även preventivmedel skall i viss omfattning tillhandahållas kostnadsfritt i samband med rådgivningen. Avgiftsfritt besök avseende P-spruta.

Med preventivmedelsrådgivning menas individuell information om olika metoder för preventiv födelsekontroll och i förekommande fall åtgärder för att den enskilde ska kunna använda vissa preventiva metoder.

Med abortrådgivning menas individuell information om möjligheten att få abort vid oönskad graviditet samt om samhällets stödåtgärder vid graviditet.

Med steriliseringsrådgivning menas individuell information om steriliseringsingreppet och följder av detta samt i förekommande fall om andra preventivmetoder. Sterilisering förutsätter att sådan information meddelats.

Kopparspiral kan tillhandahållas och insätts kostnadsfritt. Vid rekommendation av kondomer förutsätts att sådana preventivmedel tillhandahålls med en mindre förpackning.

Förskrivning av preventivmedel får avse högst ett års förbrukning. Vid en första förskrivning på tre månader av ett preventivmedel får kunden stå för hela kostnaden på apoteket. Återkommer patienten för kontroll, förnyad rådgivning eller avlägsnande av spiral är även återbesöket kostnadsfritt för patienten. Uteblivet besök debiteras enligt gällande regler. Receptavgift debiteras enligt gällande regler.

För undersökning och vård vid abort gäller ordinarie patientavgifter för alla folkbokförda i Sverige, oavsett metod. Rådgivningsbesök och efterkontroller är avgiftsfria.

Patienter som inte är folkbokförda i Sverige debiteras enligt kvinnosjukvårdens avgifter för utomlänspatienter enligt utomlänsprislistan. Rådgivningsbesök (enbart rådgivning) och efterkontrollbesök är avgiftsfria.

Första besök hos läkare eller barnmorska, avgift enligt prislistan.

Besök för Mifegyneintag, om inte utdelat vid första besöket, 0 kr

Medicinsk abort (sjukhusabort): Dagsjukvårdsbesök (cytotechbehandling) avgift enligt prislistan.

Kirurgisk abort: DRG-pris

Asylsökande och tillståndslösa debiteras 50 kr/25 kr efter remiss eller 200 kr utan remiss.

Patienten debiteras ordinarie patientavgift för läkarbesök för de tre försök som bekostas av Region Gävleborg. Erbjuds även till par som inte har gemensamt barn samt ensamstående kvinnor. Reglerna gäller oavsett sexuell läggning.

En del av de preventivmedel som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat ska ingå i apotekets högkostnadsskydd subventioneras till unga kvinnor under 26 år.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är avgiftsfritt för personer upp till 20 år. Kvinnor fyllda 21 år men inte fyllda 26 år debiteras, av apoteket, en egenavgift på 100 kr/uttag av årsförbrukningen. P-spruta är avgiftsfritt.

Vilka preventivmedel som ingår i subventionen beskrivs i rekommendationerna från Region Gävleborgs läkemedelskommitté. 

Mer information finns i läkemedelsrekommendationerna

Allmänfarliga sjukdomar

All undersökning, vård och behandling som behövs ur smittskyddssynpunkt vid allmänfarliga sjukdomar oavsett nationalitet är avgiftsfri inom öppenvården. Vaccination av personer där det funnits smitta hos närstående är avgiftsfritt.

Patientavgift ska debiteras för slutenvårdsavgift för 130 kr per dag och för fastställande eller uteslutande av någon av de allmänfarliga sjukdomarna. Det gäller alla patienter oavsett nationalitet.

Vilka sjukdomar som räknas till de allmänfarliga kan ändras av riksdag eller regering. Ingen patientavgift ska tas ut av apoteket vid utskrivning av antibiotika, antivirala läkemedel och antiparasitära läkemedel mot allmänfarliga sjukdomar där behandlingen minskar smittsamheten.

Smittskyddsanmälan – Välj Smittskyddsanmälan och Tabell med anmälningspliktiga sjukdomar, se i kolumnen för allmänfarliga sjukdomar.

Vid smittspårning beslutad av smittskyddsläkare utgår inga patientavgifter eller provtagningsavgifter.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Patientavgift tas ut inom både öppen vård och sluten vård när det gäller anmälningspliktiga sjukdomar men som inte ingår i de allmänfarliga.

Till och med dagen innan man fyller 20 år är följande avgiftsfritt:

 • avgiftsfri sluten vård
 • avgiftsfria öppenvårdsbesök inom både specialistvård, primärvård och privatvård med avtal
 • telefonkontakt
 • receptavgift
 • ambulanstransport och vård på hämtplats av ambulanspersonal. 

Tandvård, förutom tandreglering med apparatur, är avgiftsfri upp till och med 24 år, (avgiftsfritt hela det år personen fyller 24 år).

Barn och ungdomar debiteras avgift i följande fall:

 • Avgifter för intyg och hälsokontroller.
 • Vaccinationer, till exempel resevaccination och fästingvaccination.
 • Ortopediska skor, egenavgift 300 kronor efter ordination av läkare vid vissa medicinska indikationer, i övriga fall avgifter och pris enligt prislista.
 • Självträning
 • Avgift för uteblivet/sent av eller ombokat besök debiteras, med undantag för åldrarna 13–17 år.

Avgifter för barn och ungdomar kan förekomma i andra regioner och då gäller de avgifterna. Ingen ersättning utgår då från hemregionen.

Från och med dagen man fyller 85 år är följande avgiftsfritt:

 • avgiftsfria öppenvårdsbesök inom både specialistvård, primärvård och privatvård med avtal
 • telefonkontakt
 • receptavgift
 • ambulanstransport och vård på hämtplats av ambulanspersonal. 

I övrigt betalar personer som fyllt 85 år andra avgifter som till exempel vid slutenvård, vid förskrivning av hjälpmedel och intyg. Om personer som har fyllt 85 år skulle utebli från besök kan avgift för uteblivet besök tas ut enligt de regler som gäller.

Typ av avgift Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Uteblivet besök 250 Nej
Sent av- eller ombokat besök (senare än 24 timmar) 250 Nej
Utebliven tidbokad/planerad telefonkontakt 100 Nej
Inställd operation, besök, åtgärd, orsakat av patienten 250 Nej
Inställd telefonkontakt, orsakad av patienten 100 Nej
Sent avbokad telefonkontakt 0 Nej

Avgift för ett uteblivet eller sent avbokat besök debiteras med en avgift motsvarande ordinarie patientavgift för öppenvårdsbesök 250 kr. Undantagna ifrån denna avgift är barn, 13–17 år.

Huvudprincipen är att avgift för uteblivet eller sent av- eller ombokat besök (senare än 24 timmar innan besöket) ska debiteras när patienten uteblir, besöket inte blir av på grund av att patienten kommit försent eller av- eller ombokar sent innan ett planerat besök.

Patienten ska veta att hen har ett tidsbokat besök. Avgiften debiteras oavsett om besöket är avgiftsfritt eller om patienten har frikort.

Vid utebliven tidbokad/planerad telefonkontakt debiteras avgift motsvarande patientavgift för telefonkontakt oavsett om telefonkontakten är avgiftsfri eller om patienten har frikort. Sent avbokad telefonkontakt debiteras inte.

Uteblivande till de riktade hälsokontrollerna, debiteras med avgift motsvarande ordinarie patientavgift för öppenvårdsbesök 250 kr endast då tiden är bekräftad. Uteblivande för besök avseende vaccination, intyg, hälsokontroll, debiteras med avgift motsvarande ordinarie patientavgift för öppenvårdsbesök 250 kr.

Om giltigt skäl finns ska ingen debitering ske. Giltigt skäl är egen sjukdom eller eget barns sjukdom, minnessvårigheter på grund av sjukdom eller ålder.

Avgift när patient är inlagd på sjukhusavdelning. Ansvarig läkare gör bedömning om inskrivning i sluten vård ska ske.

 • Avgift 130 kr/vårddag.
 • Det som ingår i avgiften är sängplats, kost, läkemedel, lån av hjälpmedel under sjukhusvistelsen.
 • Inskrivningsdag räknas som vårddag.
 • Utskrivningsdagen är avgiftsfri.

Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor SFS 2012:926 §26, enligt riksdagens beslut.

Öppenvårdsbesök under vårdtiden som inte har koppling till vårdtillfället debiteras med ordinarie patientavgift.

Inskrivningssamtal/besök inför slutenvård debiteras med ordinarie patientavgift.

Permissionsregler, reducering av avgift för sluten vård

Permissionsdygnet räknas från 6.00 till 24.00. Alltså tiden mellan midnatt och 6.00 på morgonen räknas inte. Permissionstiden måste omfatta minst 12 timmar mellan 6.00 och 24.00 för att vara avdragsgill ifrån debitering.

Exempel:

 • Till permission 1/6 12.00, åter 3/6 18.00, ger avdrag för dag 1, 2 och 3
 • Till permission 1/6 13.00, åter 3/6 18.00, ger avdrag för dag 2 och 3
 • Till permission 1/6 13.00, åter 3/6 17.00, ger avdrag för dag 2
 • Till permission 1/6 12.00, åter 3/6 17.00, ger avdrag för dag 1 och 2

Tumregel: För att få avdrag för den dag man går på permission måste man gå senast 12.00 och vara borta till minst dagen efter. För att få avdrag den dag man kommer åter från permission måste man återkomma tidigast 18.00 och varit borta sedan minst dagen innan.

Öppenvårdsbesök under permissioner debiteras med ordinarie patientavgift.

För definitioner av nedanstående grupper och beskrivning av vilken rätt till vård de olika grupperna har, se avsnitt 2.

Vård av personer från andra länder – 1177.se 

Patienter som uppvisar ID-handling och uppger en adress i hemlandet debiteras samma avgift som svenska patienter (se kapitel 3) för den vård som patienten har rätt till.

Hemresa, Nordiska konventionen

Landet där patienten vårdats ansvarar för merutgifterna för hemresan, från sjukhus här till vårdinrättning i patientens hemland alternativt till patientens hem. Detta gäller vid skada eller sjukdom under en tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land. Med merutgift avses de kostnader som uppkommer med anledning av att patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt. Behov av hemresa ska styrkas med läkarutlåtande. Regionens kostnad för hemtransporten debiteras Försäkringskassan i Visby.

Patienter som visar ett giltigt EU-kort, provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller försäkringskasseintyg (om rätt till vårdförmåner i Sverige) debiteras samma avgift som svenska patienter (se kapitel 3) för den vård som patienten har rätt till.

Nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat. De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland av medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar. Det är behandlande läkare eller motsvarande som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård. Då krävs annat intyg än EU-kort.

EU-kortet eller intyget behöver kopieras och sparas för att bifogas fakturering till Försäkringskassan.

Patienter från EU-området som inte kan uppvisa ovanstående dokument betalar utomlänspris.

För exempel på EU-kort; EU-kort i EU/EES-länder-utseende i respektive land.

Patientavgifter till asylsökande regleras i förordningen 1994:362.

För mer information om LMA -kort se 2.2.3. Patientavgifterna är differentierade beroende på vilken typ av vård som ges. Avgifter för planerad vård, se kapitel 3. 

Typ av öppenvårdskontakt (primärvården) Avgift (kronor)
Läkarbesök 50
Sjukvårdsbesök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare 25

 

Typ av öppenvårdskontakt (specialistmottagningar) Avgift (kronor)
Läkarbesök efter remiss 50
Läkarbesök utan remiss (exempelvis akutmottagningsbesök utan remiss från HC) 250
Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare med remiss 25
Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare utan remiss 250
Återbesök 50

 

Andra vårdkontakter Avgift (kronor)
Receptförnyelse 50
Telefonkontakt som ersätter ett besök eller leder till en åtgärd 50
Röntgenundersökning eller provtagning efter remiss/ordination av behörig personal 0
Ambulanstransport/vård på hämtplats 250
Förebyggande barn- och mödravård, förlossningsvård och vård enligt smittskyddslagen (abortbesök, se avgift för läkarbesök) 0

 

Dessa patientavgifter gäller enbart om den asylsökande visar giltigt LMA-kort eller kvitto för asylsökande. Om den asylsökande inte visar giltigt LMA-kort ges personen vård och debiteras utomlänspris. Samtidigt uppmanas patienten att återkomma med giltigt LMA-kort.

När kortet uppvisas omregistreras besöket till asylvård, ursprungsfakturan makuleras och patienten debiteras istället patientavgift för asylsökande.

För slutenvård betalar asylsökande ingen avgift. Detta regleras i förordning 1994:362.

Övriga avgifter Avgift (kronor)
Vaccinationsavgift vid exempelvis reseprofylax, fästingvaccination 250
Vaccin Vaccinprislista
Hjälpmedel, förskrivning av (gäller inte kryckkäppar) 100
Hjälpmedel, hörapparat (utlåning och prov av) 1 500
Hjälpmedel, ortopedtekniska skor, vuxna 900
Hjälpmedel, ortopedtekniska skor, barn 300
Provtagning utan remiss/ordination av behörig sjukvårdspersonal 250 + analyskostnad
Intyg Intygsprislista
Uteblivet eller sent av- eller ombokat besök (senare än 24 timmar) Samma avgift som besöksavgift

 

Asylsökande under 20 år

Asylsökande under 20 år har rätt till samma hälso- sjuk- och tandvård, sjukresor och hjälpmedel på samma villkor som alla andra barn folkbokförda i samma region.

Asylsökande upp till 24 år har rätt att kostnadsfritt få tandvård i samma utsträckning som folkbokförda i länet.

Patienter som är tillståndslösa betalar samma avgifter som asylsökande, se 4.3.

Patienter som är kvotflyktingar betalar samma avgifter som folkbokförda, se kapitel 3.

För definition av vilka patienter som tillhör gruppen kvotflyktingar, se 2.2.5.

Denna avgiftsregel gäller även innan de blivit folkförda i Sverige.

Sjukvårdskonventionerna och sjukvårdsavtalen har i det närmaste spelat ut sin roll, då utvidgningen av EU medförde att de i praktiken ersattes med förordning 1408/71och sedan även 883/2004. Den nordiska gäller fortfarande, där åtagande om hemresa sträcker sig utöver övriga konventioner och EU-förordningar.

Konventionen med Ungern innebär att personer från Ungern som inte har rätt till EU-kort har ändå rätt till akut sjukvård. För att få akut sjukvård för uppräknade konventionsländer, till ordinarie patientavgift, skall giltigt pass visas och kopieras.

Innefattar Algeriet, Australien, Israel, Québec och Turkiet, kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man.

Utlandssvenskar bosatta i dessa länder ska kunna uppvisa svenskt pass som bevis på svenskt medborgarskap.

Nedanstående krav gäller för att debiteras patientavgift som folkbokförd i Sverige:

 • För Algeriet (avser akut vård) gäller att styrka sin nationalitet med pass.
 • För Australien (avser nödvändig vård) gäller att styrka sin nationalitet/försäkringstillhörighet med försäkringsintyg eller pass samt uppge fullständig adress i Australien. Svenska medborgare bosatt i Australien ska dessutom kunna visa upp intyg om att få vistas i Australien under obegränsad tid.
 • För provinsen Québec (avser all vård) gäller konventionen endast för arbetande/studerande kortare tid än ett år. Personen ska också styrka sin nationalitet/försäkringstillhörighet med pass samt visa särskilt intyg från Quebec eller intyg om anställning eller från skola samt uppge fullständig adress i Québec.
 • För Israel (konventionen gäller endast förlossningsvård) gäller att styrka sin nationalitet/försäkringstillhörighet med försäkringsintyg eller pass samt uppge fullständig adress i Israel.
 • För Turkiet (avser endast planerad vård med förhandstillstånd eller betalningsförbindelse för planerad vård i Sverige).
 • För kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man (akut vård) gäller att uppvisa sitt pass eller intyg.
 • För Storbritannien och Nordirland: Från 2021-01-01 ges vård på villkor liknande EU-förordningen.

Tre nya EU-kort finns med Storbritanniens flagga om symbol.

 • Ett UK EHIC, med bokstavskombination CRA efter identifikationsnummer gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz och gäller även i personens bosättningsland.
 • Ett UK EHIC, med landskod efter identifikationsnummer som gäller enbart i det land som innehavaren vistas/vistades i vid årsskifte 2020/21. Det ska ha landskoden SE på kortet för att gälla i Sverige.
 • Ett UK GHIC.

För exempel på EU-kort inom Storbritannien och Nordirland; EU-kort Storbritannien och Nordirland

Sjukvårdskonventioner och EU-förordning 883/2004 Vård av personer från andra länder (SKR), sidan 26–29.

En utlandssvensk är en svensk medborgare (ska visa upp svenskt giltigt pass) som stadigvarande bor/vistas i annat land än Sverige och som står som utvandrad i befolkningsregistret.

Utlandssvenskar utanför EU får akut vård till samma avgift som personer folkbokförda här. För planerad vård gäller olika regler beroende på bosättningsland. För fullständig prislista hänvisas till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) – Vård av personer från andra länder, sidan 17-19.

För utlandssvenskar som bor inom EU/EES, se 4.2.

Övriga utländska patienter ska betala vårdens verkliga kostnad inklusive ambulansavgift enligt Region Gävleborg läns prislista för utomlänsvård.

Utländska patienter som inte faller inom kriterier för 4.1–4.8 är övriga utländska patienter enligt detta stycke.  

Avgift (250 kronor) tillämpas vid all ambulansbedömning, oavsett om patienten transporteras eller inte.

Patienter som transporteras till ett akut besök ska även betala avgift för det akuta besöket.

Undantag från ambulansavgiften gäller för:

 • flera ambulanstransporter utförda samma dag och kopplat till samma vårdtillfälle
 • personer som undersöks av ambulanspersonal på plats vid evenemang.

Patienter inskrivna i dagrehabilitering betalar ordinarie patientavgift för ett öppenvårdsbesök.

Dagsjukvård där den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och en period av postoperativ övervakning. Med kirurgisk åtgärd avses åtgärd enligt gällande klassifikation av kirurgiska åtgärder. För patienter ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. För dagkirurgi debiteras ordinarie besöksavgifter.

Dagsjukvård där den medicinska åtgärden omfattar diagnostik eller terapi som normalt kräver en period av observation. För patienter ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. Exempel på dagmedicin kan vara dialysbehandling, cytostatikabehandling och strålbehandling. För dagmedicin debiteras ordinarie besöksavgifter.

Vid familjeterapi, endast en patientavgift som någon av de vuxna som deltar debiteras.

Grundregel är att patientavgift debiteras för varje besök.

Då besök görs hos flera personalkategorier på samma akutmottagning, familjeläkarjourmottagning, närakutmottagning och vid jourbesök på hälsocentral ska endast ett besök debiteras.

Patienter som deltar i studier och kallas till besök med anledning av detta debiteras ingen patientavgift och ingen reseersättning utgår. Det ska klart framgå av dokument som patienten har eller information från mottagningen att det avser en studie. Patienter som ingår i studier under ordinarie tidbokade besök betalar patientavgift som vanligt och har rätt till reseersättning enligt gällande regler.

Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal. Gruppbesök kan vara exempelvis rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser och diabetesutbildning. 

Gruppbesök ska redovisas som ett besök per patient även om flera personalkategorier leder gruppen.

Intern rutin avgör vilken/vilka vårdenheter som ska debitera patientavgiften.

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende. Hemsjukvård ska skiljas från öppenvård. 

Hemsjukvårdsbesök är en vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient som är inskriven i hemsjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal.

Med hembesök menas ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården i patientens bostad eller motsvarande.

För både hemsjukvårdsbesök och hembesök debiteras ordinarie patientavgifter, även om den medicinska åtgärden är avgiftsfri.

Vid internetbaserad behandling med KBT enligt program betalar patienten för det inledande besöket och övriga besök under behandlingsperioden. Under behandlingsperioden debiteras en avgift per påbörjat avsnitt i behandlingsprogrammet. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfritt för barn och ungdomar under 20 år och 85 år och äldre. 

Vid utredning av en eventuell donator och därefter donation med efterkontroller ska den som donerar inte debiteras några avgifter för insatser kopplat till denna åtgärd. Det är organmottagarens hemregion som ska stå för dessa kostnader.

Reseersättning ansvarar sjukreseenheten för. Organdonatorer får ersättning för inkomstbortfall med 80 % från Försäkringskassan. (inklusive karensdagen). Regionen ersätter de återstående 20 %.

Ordinarie patientavgift. Inga undantag vid tvångsvård.

Avgiftsbefrielse kan tillämpas då besök på mottagning eller hembesök sker huvudsakligen på hälso- och sjukvårdens initiativ, exempelvis vid regelbunden kontroll av läkemedelsbehandling, bristande sjukdomsinsikt eller om patienten av annan orsak är lågt motiverad för besöket.

En förutsättning är att berörda mottagningar informerar varandra och sammanjämkar sin tillämpning av nedsättningsregeln så att kravet på enhetliga patientavgifter inom regionen uppfylls.

Efter avslutad vård och behandling kan patienten erbjudas självträning i gymnastiksal som kräver särskilda redskap eller bassängträning. En behovsbedömning görs av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Avgift 50 kr per tillfälle, 500 kr för kort avseende 10 träningar, 200 kr för ett månadskort och 600 kr för tremånaderskort. Ej utnyttjat kort återbetalas inte.

Självträning kan endast ske en kort period efter avslutad behandling hos sjukgymnast, träningen ska vara en väg ut till annan träning. Ingår inte i högkostnadsskyddet.

Med ett sjukvårdsbesök menas en personlig kontakt mellan sjukvårdspersonal och patient för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

Närstående/familjemedlem som besöker hälso -och sjukvårdspersonal med anledning av en anhörigs sjukdom debiteras avgift för besöket när besöket journalförs i den närstående/familjemedlemmens egen patientjournal.

Tidssamordnade öppenvårdsbesök. Om besök samordnas där en patient möter ett vårdteam av hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser vid samma tillfälle och som samverkar kring patienten tas endast en patientavgift ut. Tidssamordnade öppenvårdsbesök på patientens önskemål (eller av praktiska skäl som exempelvis resor) betalas var för sig. 

Avgift tillämpas vid kontakter när:

 • Kontakten innehållsmässigt eller tidsmässigt ersätter ett fysiskt eller digitalt besök, exempelvis uppföljning via telefon istället för ett besök eller en kontakt som leder till utfärdande av recept, remiss, intyg/utlåtande och förlängning av sjukintyg.
 • Avgiften gäller alla personalkategorier.

Exempel på när avgiften inte ska tillämpas

Ingen avgift för besked om undersökningsresultat eller jämförbar kontakt av mindre omfattning. Ingen avgift för telefonrådgivning inom primärvården.

Patienten betalar avgift för öppenvårdsbesök, även om inläggning görs på sjukhus direkt efter besöket. Öppenvårdsbesök under vårdtiden som inte har koppling till vårdtillfället debiteras med ordinarie patientavgift.

För öppenvårdsbesök som bokats före inläggningen eller där remittering görs till annan mottagning för åkomma utan samband med inläggningen gäller patientavgift. Patienter med permission från slutenvård som gör öppenvårdsbesök betalar vanlig patientavgift.

Se även Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård – Platina id 09-63297 (pdf)

Personliga hjälpmedel är en del i en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess där hjälpmedlet kan vara en av flera insatser för att en person ska kunna klara sin vardag.

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsförskrivningsavgift, (en administrativ kostnad i samband med förskrivningen) per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet. Avgiften tas sedan ut för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar.

Typ av service Avgift vuxen  Avgift barn Ingår i högkostnadsskydd
Hjälpmedelsavgift per förskrivningstillfälle (endast en avgift även om flera hjälpmedel förskrivs vid samma tillfälle) 100 kronor 0 kronor Nej

 

Kombinationen besöksavgift och hjälpmedelsavgift gäller om hjälpmedel förskrivs i samband med ett besök.

Exempel på hjälpmedel/produktgrupper där Hjälpmedelsavgift debiteras:

 • Ortopedtekniska hjälpmedel.
 • Synhjälpmedel, CCTV, Talande scanner, elektroniska förstoringsglas, kikare, käppar.
 • Andningshjälpmedel, CPAP, Bi-level, slemsug, hostmaskin, oxygenutrustning, saturationsmätare.
 • Övriga medicinska behandlingshjälpmedel som tex. nutritionspump, insulinpump.
 • Ortoser och kompressionsbandage.
 • Pumpstövlar, handsolarier.
 • Korttidslån av hjälpmedel, till exempel blodtrycksmätare, blodtrycksmanchett, tensapparat.
 • Hörselhjälpmedel (för hörapparat gäller speciell avgift, se nedan).
 • Utrustning för långtids-EKG.
 • Mätutrustning vid sömnutredningar.

Låneförbindelse hjälpmedel – Platina id 09-635932 (pdf)

Exempel på där Hjälpmedelsavgift inte debiteras:

 • Förband och sjukvårdsartiklar.
 • Förbrukningsartiklar till hjälpmedel.

Förbrukningsartiklar, artiklar för stomiopererade och förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering, till exempel injektionssprutor, kanyler, testmaterial, inkontinensmaterial, stomimaterial, diabetesmaterial.

Alla utprovningsbesök för hörapparat ingår i utprovningsavgiften efter beslut om att utprovning ska påbörjas.

Avgift för Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskydd
Utprovningsavgift inklusive lån av hörapparat 1 500 Nej
Ny hörapparat, utprovningsavgift (anpassning/justering, gäller även ny utprovning när gammal hörapparat är utdömd, för svag eller liknande) 1 500 Nej
Besöksavgift, första besök inför beslut om hörapparatutprovning 250 Ja
Stereokomplettering vid återbesök inom fyra år 0  
Avgift för borttappat/skadat hjälpmedel, per hörapparat 500 Nej
Hörapparatproblem, besöksavgift (hjälpfall/jourfall) 250 Ja
Tinnitus, besöksavgift (förstabesök/återbesök) 250 Ja

Efter ordination från läkare vid vissa medicinska indikationer. Gäller skor vid onormal förslitning – patienten betalar egenavgift för 4 par/år. Vid behov av fler par betalas ingen avgift.

Avgift för Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Egenavgift för vuxna 900 Nej
Egenavgift för barn 300 Nej

Ingen hjälpmedelsförskrivning av kryckkäppar. Patienten har egenansvar för kryckkäppar och tillbehör till dessa. När regionen, vid akuta fall, behöver lämna ut kryckkäppar, ska de debiteras.

Vid planerad vård ansvarar patienten själv för att inskaffa kryckkäppar. Inga kryckkäppar ska återlämnas till regionen.

Ingen avgift för de som inte fyllt 20 år.

Avgift för Avgift  Avgift barn Ingår i högkostnadsskyddet
Kryckkäppar, försäljningspris 85 kr/st 0 kr Nej
Isdubbar, försäljningspris 70 kr/st 0 kr Nej

För regler kring borttappade och skadade hjälpmedel samt vägran att återlämna hjälpmedel, se hjälpmedelsrutiner.

Vårdgivaren skickar en faktura på nypris till brukaren om brukaren på uppmaning vägrar återlämna lånat hjälpmedel.

Detta gäller generellt för vaccinationer:

 • Pris på vaccin är inköpspris/dos och utjämnas uppåt till närmaste fem kronor.
 • Priser på vaccin gäller alla oavsett ålder.
 • Vissa vaccinationer är avgiftsfria och för dessa debiteras ingen grundavgift, se 7.2.
 • Ingen avgift för utfärdande av intyg vid vaccination.
Avgift för Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Grundavgift per vaccinationstillfälle. Avgiften är 250 kronor oavsett om ett eller flera vaccin injiceras. 250 Nej

 • Vaccinationer inom allmänna och särskilda nationella vaccinationsprogram.
 • Vaccinationer till riskgrupper och andra grupper enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Avgiftsfri influensavaccination gäller för alla personer från och med det år de fyller 65 år, samt personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. 

Övriga debiteras grundavgift plus vaccinkostnad.

Vaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

För patienter som ska få eller har fått mjälten bortopererad och patienter med skallfrakturer är vaccinationen avgiftsfri.

Avgiftsfri pneumokockvaccination gäller för alla personer från och med det år de fyller 65 år, samt personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Övriga debiteras grundavgift plus vaccinkostnad.

Vaccination - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är avgiftsfria för barn som är folkbokförda i Sverige.

Om cellgiftsbehandling slår ut grundskyddet av vaccin (grundvaccinationsprogrammet) får patienten skyddsnivån återställd. Ordinarie patientavgift debiteras för ett öppenvårdsbesök vid varje vaccineringstillfälle. Ingår i högkostnadsskyddet.

Vaccination av personer där det funnits smitta hos närstående är avgiftsfritt.

Avgiftsfrihet för vaccinationer i övrigt tillämpas endast i sådana fall vaccinationsansvarig och/eller verksamhetschef lämnat rekommendation för särskilda riskgrupper.

Gällande allergi-, intravenösa- och stelkrampsinjektioner vid skada debiteras ordinarie patientavgift för själva sjukvårdsbesöket, se kapitel 3.1.4.

Kostnadsfri vaccination för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Detta gäller också de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande.

Vaccination rekommenderas från graviditetsvecka 16. Avgiftsfri.

Avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige som tillhör en rekommenderad grupp enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendation om vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens aktuella rekommenderade grupper: Vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten

De patienter som inte tillhör en rekommenderad grupp enligt Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendation debiteras grundavgiften 250 kr för en dos vaccination mot covid-19.

Alla patienter (svenska och utländska) ska betala intygsavgifter, oavsett vilken ålder patienten har.

From 1 september 2008 är merparten av patientintygen momspliktiga. Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Det innebär att undersökningar eller utredningar som sker med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut är momspliktiga.

Intygsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Regler om uteblivet besök gäller vid intyg.

I samband med läkarbesök

Läkarintyg för att få ut sjukpenning vid sjukdom ingår i besöksavgiften för öppenvård.

Om patienten i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska patienten debiteras både för besöksavgift och för intygsavgift.

Om patienten söker för enbart intyg så tas ingen besöksavgift ut, enbart avgiften för intyget. Gäller även vid efterfrågan från försäkringsbolag om patienten kallas till besök.

Intyg som inte finns i förteckningen

Om ett visst intyg inte finns med i förteckningen nedan eller om det saknas jämförbart intyg ska timtaxa tillämpas.

Timtaxa

Timtaxa debiteras med 1 880 kr per timme eller 470 kr per påbörjad kvart, moms inräknat. När myndigheter eller försäkringsbolag beställer intyg tillämpas timtaxan, för att debitering som motsvarar den verkliga kostnaden ska kunna göras om möjligt.

I debiterad timtaxa, ska ingå den tid som krävs för undersökning, utfärdande och utskrift av intyget. Om det krävs mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk service, exempelvis laboratorieprover eller röntgen, debiteras utöver timtaxan också den faktiska kostnaden för dessa undersökningar, enligt respektive laboratorium eller röntgenprislista.

Nivå Avgift exkl moms (kronor) Avgift inkl moms (kronor)
Korta intyg 376 470
Normala intyg 752 940
Långt/omfattande intyg 1 128 1 410
Timtaxa 376 per påbörjad kvart 470 per påbörjad kvart

Kort intyg kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten. Normalt intyg kräver oftast undersökning av patienten. Långa intyg kräver en större arbetsinsats. Timtaxa till juridiska personer såsom exempelvis myndigheter eller försäkringsbolag.

Avgiftsfria intyg

 • Intyg till Försäkringskassan.
  Intyg till FK, avgiftsfritt, oavsett vem som begär intyget. Region Gävleborg kan dock ta ut avgift för läkarbesöket, för läkarutlåtande/intyg avseende ansökan om exempelvis rätt till sjukpenning för karensdagen, bedömning av arbetsoförmåga, rätt till sjukersättning, aktivitetsersättning, handikappersättning och vårdbidrag. Den försäkrade kan söka ersättning från FK för dessa patientavgifter.
 • Dödsfall, konstaterande av
 • God man och förvaltarskap, intyg för
 • LSS-intyg
 • LPT-intyg
 • Patientskadeförsäkringen, intyg enligt
  LÖF Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård kan få ersättning från patientförsäkringen, ärendet skall vara anmält till LÖF)
 • Psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg för intagning när anhörig begär
 • Sterilisering, intyg om
 • Tandvårdsintyg
 • Arbetsförmedling, sjukintyg för deltagare i program, deltagare begär
 • BBIC-intyg (barns behov i centrum)
  Samverkansöverenskommelse gällande läkar- och hälsoundersökning samt  tandhälsoundersökning för barn och unga 0–20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Om inget annat anges under respektive intyg i förteckningen nedan ingår de undersökningar som är nödvändiga i priset.

Om ett visst intyg inte finns i förteckningen eller om det saknas jämförbart intyg ska timtaxa tillämpas. För analyskostnad som då tillkommer debiteras den faktiska kostnaden för dessa undersökningar enligt exempelvis röntgens eller laboratoriets prislista plus moms.

Hälsokontroller är momsbefriade.

Momsbefriade åtgärder har markerats med * i listan.

Typ av intyg Avgift exkl moms (kronor)
A  
Adoption, intyg inför (exkl. ev. lungröntgen) per person 940
- förnyelse av intyg för adoption 470
Aktivitetsersättning, intyg för FK prövning avgiftsfritt
Alkoholpåverkan, provtagning för att visa (exkl. analys) - se även provtagning 376*
Anställning, friskintyg för (kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status) 940
Arbetsförmedling, aktivitetsförmåga hos nyanländ med uppehållstillstånd 2 750
Arbetsförmedling, sjukintyg för deltagare i program, deltagare begär avgiftsfritt
Arbetsförmedling, sjukintyg för deltagare i program, arbetsförmedlingen begär timtaxa
Arbetsförmedling/arbetsgivare, intyg till angående placering etc. timtaxa
Arbetsförmåga, intyg till FK avgiftsfritt
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt avgiftsfritt
Arbetsinriktad rehabilitering, intyg för timtaxa
Asbestlunga, intyg om 940
Asylsökande, intyg om hälsotillstånd, oavsett vem som begär timtaxa
Audiogram länssjukvård, utlåtande 1 410
Audiogram primärvård, utlåtande 470
Aupair, se utlandsarbete  
B  
BBIC-intyg (barnens behov i centrum) avgiftsfritt
Bilbälte, intyg för befrielse att använda (exkl. undersökning) 470
Blodgrupperingsundersökning, intyg om 470
Blodfettsanalys, ex. kolesterol (exkl. analys) 470
Bostadsanpassning, intyg om 470
Boxare/brottare, intyg för 1 410
D  
Dykarcertifikat, intyg för (exkl. ev. lungröntgen) - enbart undersökning 1 410
Dykarcertifikat, intyg för (exkl. ev. lungröntgen) - undersökning samt EKG 1 880
Dödsbevis och dödsorsaksintyg, utfärdande av avgiftsfritt
E  
EKG, vilo-EKG, i samband med intyg 940
EKG, vilo-EKG, ej i samband med intyg 750
EKG, arbets-EKG, i samband med intyg 1 410
EKG, arbets-EKG, ej i samband med intyg 1 125*
Emigration, intyg för 1 410
F  
Faderskapsbevisning, intyg i samband med timtaxa
Fallskärmshoppning, intyg för 1 410
Flygcertifikat protokoll 1 C (exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar) 940
Flygcertifikat övriga protokoll, per protokoll (exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar) 1 410
Flygcertifikat vilo-EKG 940
Frisklunga, intyg för 940
Funktionshinder, intyg om (i andra sammanhang än FK-intyg) 470
Färdtjänst, intyg för 470
Färgsinnesintyg 470
Förstadagsintyg (ordinarie besöksavgift debiteras) avgiftsfritt
Försäkringsbolag – alla intyg timtaxa
Föräldrapenningförmåner, intyg för avgiftsfritt

Försvarsmakten och Pliktverket – intyg som enskild begär för mönstring, värnplikt, allmäntjänsteplikt eller repetitionsutbildning

 • utan undersökning
 • med undersäkning

 

 

470
940

G  
God man och förvaltarskap, intyg för avgiftsfritt
Gynekologisk undersökning för att utfärda intyg (i andra fall än för rättsintyg) - kan innefatta anamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina och portio samt enkelt blod- och urinstatus. 1 410
Gynekologisk undersökning som ovan men som inte rör intyg 1 125*
H  
Handikappersättning eller vårdbidrag, intyg till FK avgiftsfritt
Handikappfordon utan undersökning, intyg 470
HIV/aids, friskintyg för visum 470
Hälsoundersökning med normal omfattning för att utfärda intyg - kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status. 940
Hälsoundersökning som rör intyg och där det krävs utökad provtagning 1 410
Hälsoundersökning som inte rör intyg och där det krävs utökad provtagning 1 125*
K  
Körkortstillstånd, hälsodeklaration för yrkeschaufförer, 45+, tunga fordon 940
Körkortstillstånd, intyg om sjukdom t ex. diabetes, epilepsi, trafiksyn, ADHD 470
Körkortstillstånd, omfattande (avseende t ex psykisk, neuropsykiatrisk indikation) timtaxa
Körkortstillstånd, intyg för att återfå indraget körkort beroende på missbruk (inkl. besök och provtagning) på grund av alkohol. 5 000
Körkortstillstånd, intyg för att återfå indraget körkort beroende på missbruk (inkl. besök och provtagning) på grund av narkotika/droger 5 550
Uppföljande intyg, för fortsatt innehav av körkort/st. (inkl. besök och provtagning) - alkohol 2 500
Uppföljande intyg, för fortsatt innehav av körkort/st. (inkl. besök och provtagning)- narkotika/droger 2 500
Körkortstillstånd för alkolås 1 875
L  
Livsmedelsintyg med avföringsprov som begärs av arbetsgivare exkl. ev. analyskostnad timtaxa
LPT-intyg, (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) vårdintyg för intagning när anhörig begär. avgiftsfritt
LPT-intyg, (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) vårdintyg för intagning när annan än anhörig begär. timtaxa
LSS-intyg, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som styrker personkretstillhörighet. avgiftsfritt
LVU-intyg, (Lag om vård av unga) se även särskilda ungdomshem timtaxa
LVM-intyg, (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) tvångsvård av missbrukare, se även missbruksvård timtaxa
LOH-intyg (Lagen om läkarutlåtande) till försäkringskassan avgiftsfritt
Läkemedel eller behandlingshjälpmedel etc, intyg om innehav av, exempelvis inför en resa (Schengenintyg utfärdas avgiftsfritt av Apoteket AB) 470
M  
Misshandel, se rättsintyg  
Missbruksvård, intyg för timtaxa
Mönstring, inryckning, repetitionsövning, se försvarsmakten och Pliktverket  
N  
Narkotikapåverkan, provtagning rörande (exkl. analys) timtaxa
P  
Parkeringstillstånd, intyg för funktionshindrade - utan undersökning 470
Parkeringstillstånd, intyg för funktionshindrade - med undersökning 940
Patientskadeförsäkringen, intyg till avgitsfritt
Provtagning (venprov/urinprov) för laboratorieanalys (exkl. analys), i syfte att få ett intyg eller liknande; t.ex. om alkoholpåverkan timtaxa
R  
Radiologiskt arbete, intyg för timtaxa
Rallyförare, intyg för 1 410
Rehabiliteringsersättning, intyg för FK-prövning avgiftsfritt
Reseåterbud, intyg för (exkl. undersökning) 470
Reseintyg, läkemedel eller behandlingshjälpmedel inför en resa 470
Rättsintyg eller undersökning i syfte att dokumentera skador för utredning av misstänkt brott, till exempel misshandel, sexuella övergrepp.
Debitering görs i samband med att polisen begär att få materialet. Rättsmedicinalverket har kontrakterat läkare för utfärdande av rättsintyg, men skyldighet finns även för andra läkare att utfärda rättsintyg och i dessa fall tillämpas Region Gävleborgs timtaxa. Patienter som utsatts för våldtäkt ska inte betala patientavgift vid första vårdtillfället. Övriga patienter som söker vård för misstänkt brott och får behandling debiteras ordinarie patientavgift
timtaxa
S  
Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning, intyg för FK-prövning avgiftsfritt
Sjukdom, intyg om, i andra sammanhang än öppenvårdsbesök eller FK-intyg 470
Sjukintyg, sjukskrivningsdag 8–14 avgiftsfritt
Sjöfolk, intyg för 1 410
Skolgång, intyg som rör barns skolsituation 470
Socialtjänsten, intyg till timtaxa
Sterilisering, intyg om avgiftsfritt
Särskilda ungdomshem, intyg för timtaxa
T  
Tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, intyg för avgiftsfritt
Tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder, intyg för avgiftsfritt
Travsport, intyg för licens 1 410
Tropikmedicinsk hälsoundersökning (exkl. analys) efter utlandsvistelse, utlåtande för 1 410
U  
Utbildningssökande, intyg för 940
Utlandsarbete eller utlandsstudier, intyg för, kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysikalisk status 940
Ungdomsvårdsskola, utlåtande för intagning till timtaxa
V  
Visum, intyg för (exkl. provtagning) 470
Vårdbidrag och handikappersättning, intyg till FK avgiftsfritt
Våldtäkt, se rättsintyg  

Hälsoundersökningar som patienten kallas till. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgift för screening gäller oavsett var provet tas.

Riktade hälsokontroller Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Mammografi 0  
Cytologiprov 0  
Screening av bukaorta (kroppspulsådern) 200 Nej
Screening av tjock- och ändtarm (provtagningskit inklusive analys) 0  
Fyrtioårskontroll (hälsosamtal det år man fyller 40 år) 0  
 • Kvinnor mellan 40 år och 74 år folkbokförda i Gävleborgs län kallas till mammografi vartannat år
 • Kvinnor mellan 23 år och 60 år folkbokförda i Gävleborg kallas till provtagning för ett cytologprov.
 • Män över 65 år kallas till kirurgmottagningen för kärlscreening.
 • Personer över 60 år får hemsänt ett provtagningskit för tjock- och ändtarmsscreening. Vid kallelse till ett uppföljande besök för koloskopi gäller avgift för öppenvårdsbesök som ingår i högskostnadsskyddet.
 • Folkbokförda i Gävleborgs län erbjuds ett hälsosamtal på hälsocentralen det år de fyller 40 år.

Uteblivet eller sent av eller ombokat besök till de riktade hälsokontrollerna, debiteras med avgift motsvarande ordinarie patientavgift för öppenvårdsbesök endast då tiden är bekräftad.

Begärda hälsokontroller Avgift (kronor) Ingår i högkostnadsskyddet
Gynekologisk undersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör intyg. Innefattar anamnes, bimanuell undersökning, cytologprov, inspektion av vagina och portio samt enkelt blod- och urinstatus. 1 125 Nej
Hälsoundersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör intyg. Hälsoundersökning med normal omfattning kan innefatta anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, samt fysikalisk status. 750 Nej
Hälsoundersökning som utförs på patientens begäran och som inte rör intyg, där det krävs utökad provtagning som laboratorieprover och röntgenundersökningar. 1 125 Nej
EKG, vilo-EKG (ej i samband med intyg) 750 Nej
EKG, arbets-EKG (ej i samband med intyg) 1 125 Nej

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under en period på tolv månader sammanlagt behöver betala högst ett visst belopp inom den öppna vården. Högkostnadsskyddet är 1 400 kronor. Högkostnadsskyddsbeloppet motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, SFS 2012:926 §26a, enligt riksdagens beslut. Det är patienten själv som svarar för att hålla reda på sin rätt till högkostnadsskydd.

Högkostnadskort

Högkostnadskort är en hjälp för patient att hålla reda på sina avgifter inom sjukvården. Region Gävleborgs kort finns på våra sjukhus, hälsocentraler och hos privata vårdgivare med vårdavtal.
Det är viktigt att hälsocentraler, privata vårdgivare och mottagningar på sjukhus påminner och lämnar ut högkostnadskort så att patienten kan följa debiterade avgifter, betalningar som görs kontant, med kort eller Swish.

 • Öppenvårdsavgifter i all regionfinansierad vård ingår, det vill säga även besök hos privata vårdgivare med vårdavtal, besök i andra regioner och besök hos mottagningar med digitala vårdtjänster. Besök i andra regioner, hos privat vårdgivare med vårdavtal eller på mottagningar med digitala vårdtjänster räknas dock bara in om de verifierats som betalda (genom till exempel uppvisande av kvitto för besöket, som stämpel i ett högkostnadskort eller bevis på betald faktura).
 • Besöksavgifter i regionens tandvårdsstöd där hälso- och sjukvårdens patientavgifter tillämpas.
 • Öppenvårdsavgift som ingår i ett ersättningsbeslut från Försäkringskassan för vård enligt lagen (2013:513) om vård i annat EES-land. Det är besöksdatum som räknas in i högkostnadsskyddet.

 • Patienter som är folkbokförda i länet eller i annan region. Kvarskrivna enligt folkbokföringslagen men som stadigvarande vistas här.
 • Patienter som inte är bosatta här, men som har rätt till vårdförmåner enligt förordning 883/2004. Läs mer om vårdförmåner i avsnitt 2 patientgrupper.

 • Asylsökande
 • Tillståndslösa
 • Självbetalande patienter från andra länder som saknar rätt till subventionerad vård här.
 • Utlandssvenskar som är bosatta i andra länder än EU/EES-land.

Frikortet gäller hos alla regionfinansierade vårdgivare i hela Sverige. Frikort från andra regioner är giltiga i Gävleborgs län och ska finnas i e-frikortstjänten eller kunna uppvisas. 

Det räcker att avgiften har fakturerats för att inräknas i högkostnadsskyddet.

Frikortsperioden ska alltid beräknas från det första avgiftsbelagda besöket inom den senaste tolvmånadersperioden. Giltighetstiden styrs av detta ”första” besöksdatum och gäller 12 månader framåt från det datumet. Det går inte att avstå från att räkna med det äldsta besöket och få en förlängd giltighetsperiod för frikortet.

Exempel: Första besöket gjordes den 30 november 2023. Vid besök den 20 januari 2024 har patienten betalat 1 400 kr. Då utfärdas ett frikort som gäller från den 20 januari 2024 till den 29 november 2024.

Frikort kan utfärdas av Region Gävleborg för en patient från annan region. Då ska Region Gävleborgs regler och takbelopp följas.

Om en patient planerar att uppsöka öppenvården flera gånger finns en möjlighet att förköpa ett frikort för 1 400 kr.

Det går inte att fyllnadsbetala upp till frikortsgränsen. En redan betald avgift eller utfärdad faktura vid tiden för ansökan om förköp ändras inte.

Om ett förköpt frikort inte nyttjas, helt eller delvis, medför det inte rätt till någon återbetalning av beloppet.

Frikort i Region Gävleborg utfärdas genom att det registreras i den digitala frikortstjänsten e-frikort.

Besök registrerade i regionens vårdadministrativa system registreras per automatik i e-frikort.

Uppvisade fakturor, kvitton och högkostnadskort för efterregistrering i e-frikort ska återlämnas till patienten efter registrering. 

Avgifter som inbetalats som överstiger frikortsbeloppet kan återbetalas. För frågor kring återbetalning kontakta centralkassan. 

Avgifter från Region Gävleborg för besök på sjukhus i länet och regionens egna hälsocentraler  faktureras, med undantag av Bollnäs sjukhus där kortbetalning kan ske.

En samlingsfaktura skickas ut en gång i veckan till alla patienter. Fakturan skickas till patientens folkbokföringsadress eller till annan adress som patienten har uppgivit.

För barn- och ungdomar under 18 år faktureras vårdnadshavare då de uppgifterna finns tillgängliga (i första hand moder, i andra hand fader eller vårdnadshavare enligt befolkningsregistret).

Besöksavgifter och andra avgifter kan bli föremål för regionens påminnelserutin. Betalning ska vara regionen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum (anges på fakturan). Efter tio dagar räknat från fakturans förfallodag överlämnas ärendet för till VISMA fakturaservice.

Vid utsändande av betalningspåminnelse läggs ränta på. Om ärendet övergår till VISMA inkasso kommer lagreglerade avgifter att tas ut.

För att en patientavgift ska kunna avskrivas ska den ordinarie delegationsordningen följas. Om en patientavgift har utfärdats på felaktiga grunder har medarbetare befogenhet att korrigera felet.

Det finns tre olika tandvårdsstöd, som Region Gävleborg administrerar.

Gemensamt för dessa tre är att:

 • vissa kriterier måste vara uppfyllda, olika kriterier för de olika stöden de gäller för vuxna, 24 år eller äldre
 • en hälso-och sjukvårdsavgift (ordinarie patientavgift) debiteras de patienter som är 25–84 år, per tandvårdsbesök
 • hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd gäller vid dessa tandvårdsbesök.

De tre tandvårdsstöden är:

Gäller för patienter med ett långvarigt och stort personligt omvårdnadsbehov. Exempelvis äldre, som bor i kommunernas olika boenden, patienter som får omfattande hemsjukvård, patienter som har LSS-insatser eller för patienter som bor i egen bostad och har behov av omfattande omvårdnad av hemtjänst eller anhöriga.

Det är oftast kommunernas biståndshandläggare som avgör om det personliga omvårdnadsbehovet är så pass stort att en person är berättigad till N-tandvård.

Patienten får ett grönt N-tandvårdskort om patienten är berättigad.

Gäller för patienter med någon av de giltiga diagnoser som Socialstyrelsen angivit för detta tandvårdsstöd (SOSFS 2012:17). Dessutom måste patienten ha en svår till fullständig funktionsnedsättning när det gäller förmågan att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling.

Läkaren bekräftar diagnosen och gör funktionsbedömningen.

Läkarintyget bedöms hos Beställarenheten för tandvård och om kriterierna uppfylls utfärdas ett blått F-tandvårdskort. Tidsbegränsad giltighet.

Gäller för de behandlingar där tandvård krävs för behandling av sjukdom. Exempelvis infektionsutredning inför ett större kirurgiskt ingrepp. Remiss eller intyg från läkare är oftast ett krav.

Detta tandvårdsstöd gäller under en begränsad tid och för begränsade behandlingar. Tandläkaren prövar behandlingen hos Beställarenheten för tandvård.

För journalkopior och kopior av allmänna handlingar tas ingen avgift ut för upp till 9 blad. För 10 blad är avgiften 60 kr. För blad 11 och uppåt debiteras 2 kr extra per blad. Avgiften avser även allmänna handlingar i digital/elektronisk form.

Eventuella tilläggsavgifter:

 • Om en avskrift/transkribering av en allmän handling behöver göras ska en avgift tas ut med 470 kronor inklusive moms (376 kronor exklusive moms) per påbörjad kvart för arbetstid.
 • Om en allmän handling behöver överföras till USB-minne ska utöver grundavgiften enligt ovan en avgift på 100 kronor per USB-minne debiteras. Om en allmän handling lämnas ut på annat lagringsmedium ska inköpspris för detta medium debiteras.

Befriade från avgift för kopior är:

 • LÖF Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård kan få ersättning från patientförsäkringen) (även befriad från avgift för intyg)
 • Försäkringskassan
 • Statliga och kommunala myndigheter
 • Region Gävleborgs vårdenheter och läkare med eller utan avtal med Region Gävleborg som begär kopior som ett led i fortsatt behandling.
 • Patient som flyttar till annan region eller annan hälsocentral och begär kopior som ett led i fortsatt behandling.
 • Socialstyrelsen
 • JO (Justitieombudsmannen)
 • JK (Justitiekanslern)
 • Begäran i samband med tillsynsärende eller då uppgiftsskyldighet enligt lag föreligger.
 • Begäran om journalkopior/registerutdrag enligt GDPR, ska ansökas på särskild blankett och skickas till dataskyddsombudet.

Avgift 200 kronor/USB-minne.

Avgift 200 kr/bildserie.

Avgift 200 kronor per natt (inga måltider ingår).

Avgift 200 kr. Ett set med kläder till patienter som behöver extra kläder inför hemgång. Patienten får inte ta med sig sjukhusets patientkläder.

Avgift 1880 kronor/timme inklusive moms (1504 kronor/timme exklusive moms) då myndighetens personal utför en sammanställning ur en upptagning för automatiserad behandling som inte kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (cirka 4–6 timmar).

Utförs arbetet av extern leverantör betalas de kostnader som uppkommer från leverantören.

I Riksavtal för utomlänsvård finns bestämmelser hur ersättningen ska regleras mellan regioner när personer får vård utanför sin hemmaregion.

För regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett avtal om samverkan för åren 2021–tillsvidare. I ett underavtal regleras vad som ska gälla för akut och elektiv vård vid universitetssjukhus i regionen.

Webbplats för samverkansnämnd Mellansvenska sjukvårdsregion

Vad som gäller för tillämpning av patientlagen finns att läsa på 1177.se. På Region Gävleborgs intranät Plexus finns tillämpningsanvisningar.

Mer om patientlagen på 1177.se

En sjukresa är en resa som sker av patient från dennes bostadsadress till besök hos en vårdenhet för vård och behandling. Med vårdenhet avses enhet som bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. En sjukresa avser ersättningsbara resor enligt lagen om resekostnadsersättning för vilken patienten har haft eller kommer att få en kostnad och där vårdenhetens beslut om färdmedel grundas på en bedömning av medicinsk kompetens.

I reglementet för sjukresor framgår vilka personer som har rätt till reseersättning och vilka resor som är ersättningsbara.

Resor inom länet, samt resor utom länet med specialistvårdsremiss av medicinska skäl eller enligt vårdgarantin med allmän kollektivtrafik, buss och tåg i andra klass, ersätts helt enligt gällande taxa. Ersättning sker mot redovisat kvitto märkt med personnummer.

Anslutningsresan ska i första hand ske med bil, i andra hand serviceresa med personbil eller specialfordon enligt regler för respektive transportmedel.

Anslutningsresa i annat län mellan buss- eller tågstation och den vårdenhet som ska besökas ska i första hand ske med kollektivtrafik, för resa med taxi ersätts det som överstiger egenavgiften 120 kronor per enkel resa. Personer yngre än 20 år ersätts utan avdrag av egenavgift.

Ersättning för bilresa sker med antal kilometer multiplicerat med kilometerersättning. Ersättning utgår med det belopp som överstiger egenavgift per enkel resa. Se räkneexempel i tabell 14.4.8. Egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Parkeringsavgifter ersätts inte.

Befriade från egenavgift vid resa med privat bil:

 • Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år.
 • Personer fyllda 85 år.

För att få sjukresa med servicefordon eller specialfordon krävs ett sjukreseintyg. Vårdpersonal ska då intyga att du på grund av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Om du är 85 år eller äldre, eller har beviljad färdtjänst i Gävleborgs län, behövs inget sjukreseintyg. Resan ska vara beställd via Region Gävleborgs Serviceresor. Egenavgiften faktureras.

Om framresa med taxi är motiverad av akut vårdbehov ersätts det som överstiger 120 kronor mot uppvisande av kvitto.

Personer med beviljad färdtjänst i någon av länets kommuner samt personer bosatta i länet fyllda 85 år får serviceresa med personbil eller specialfordon till vård/tandvård utan intyg från vårdenheten vid resor inom Gävleborgs län.

Personer med beviljad färdtjänst som har behov av följeslagare har rätt att låta följeslagare medfölja utan särskilt intyg från vården vid resor inom Gävleborgs län. Följeslagare reser avgiftsfritt.

Egenavgift för beviljade serviceresor med personbil eller specialfordon faktureras patienten och ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år är befriade från egenavgift.

Sjukresa med flyg i reguljär trafik ersätts endast om synnerliga medicinska skäl föreligger. Dessa skäl intygas av vårdpersonal.

Resa med flyg bokas själv av den resande. Egenavgift ingår i högkostnadsskyddet.

Anslutning med bil, serviceresa med personbil eller specialfordon ersätts enligt regler för respektive transportmedel.

Barn och ungdomar som inte fyllt 20 år är befriade från egenavgift.

Region Gävleborgs regelverk avseende sjukresor gäller. Avgift enligt förordning (1994:362) § 3 a. (Avgift för sjukresa skall betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift skall betalas av andra vårdtagare). Buss och tåg ersätts mot insänt kvitto. Sjukresor kan endast utbetala ersättning till svenskt personnummer. Servicefordon bokas hos Beställningscentralen, avgift 40 kr/enkelresa.

Om en sjukresenär inom en 12-månadersperiod har egenavgifter för sjukresor med ett sammanlagt värde motsvarande 2 200 kr är resenären befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 månader räknat från datumet för första resan inom tolvmånadersperioden.

Har det skett en överbetalning av egenavgift, återbetalas överskjutande belopp. Möjlighet finns att förköpa frikort för sjukresor. Frikort för sjukresa medför inte rätt till fri resa med personbil eller specialfordon till vård/ tandvård, intyg krävs alltid vid resa med dessa färdmedel.

Färdmedel Ersättning Egenavgift per enkel resa (kronor) Räkneexempel
Bil 2,50 kr per km med avdrag för egenavgiften. 107 Om avståndet till vård enkel resa är 83 km utgår ersättning enligt följande:
83 km x 2,50 – 107 kr = 101 kr
Buss Hela kostnaden, ska kunna styrkas med biljett. 0  
Tåg, andra klass Hela kostnaden, ska kunna styrkas med biljett. 0  
Serviceresa med personbil eller specialfordon   120, faktureras.  
Flyg, inklusive transport till och från flygplats. Hela kostnaden minus egenavgift, ska kunna styrkas med biljett. 120  

Folkbokföring

Den som bosätter sig här i landet under minst ett år ska anmäla inflyttning från utlandet till Skattemyndigheten. Den som fått permanent uppehållstillstånd anmäler det till Skattemyndigheten och ansöker om folkbokföring, se Skatteverkets länk nedan. En person som fått uppehållstillstånd som medger folkbokföring ska själv ansöka om folkbokföring hos Skatteverket.

Folkbokföring - Skatteverket

Efter beslut om folkbokföring tilldelas personen ett personnummer. Från och med det datum folkbokföring sker debiteras patientavgift som övriga folkbokförda i Sverige.

Medborgarskap

Beslut om svenskt medborgarskap för personer födda utanför Norden fattas av Migrationsverket. Medborgare i Danmark, Norge, Finland eller Island kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få svenskt medborgarskap genom anmälan till Länsstyrelsen.

Medborgarskap - Skatteverket

Samordningsnummer

Samordningsnummer är ett konstruerat personnummer för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Skattemyndigheten kan tilldela samordningsnummer på begäran av vissa myndigheter.

Samordningsnumret är inte desamma som personnummer. Med samordningsnummer, så gäller avgiftsregler beroende på vilket land de är folkbokförd i och vilket medborgarskap de har.

Samordningsnumrets konstruktion
701003
+60
701063-XXXX