KVÅ-kodning uppföljning SVF

Instruktioner för uppföljning av KVÅ-kodning för SVF.

I stödet för genomförandet av satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) ingår att på nationell nivå följa upp väntetiderna. Uppföljningen ska omfatta mätpunkterna ”datum då beslut fattas om att välgrundad misstanke föreligger” samt ”datum för start av första behandling”. 

Landsting och regioner har kommit överens med regeringen om att använda den nationella väntetidsdatabasen vid SKL för uppföljningen. Mätpunkterna är tydligt identifierade och definierade. Informationen blir därmed kvalitetssäkrad och kan användas såväl i kvalitetsregistren som i den nationella uppföljningen.

Utöver de nationella mätpunkterna ingår även att på lokalnivå kunna följa upp de ingående ledtiderna för respektive SVF. Ledtiderna i respektive SVF är de tider som vården ska kunna erbjuda patienterna. Indikatorer som även används inom respektive SVF för uppföljningen är:

  • Antal remisser (vårdbegäran) som märkts med "standardiserat vårdförlopp"
  • Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen
  • Andel patienter av de som fått diagnosen som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Nedan återfinns KVÅ-koder för respektive SVFför att kunna registrera och rapportera enligt det nationella kodverket. Koderna finns samlade i en PDF-fil för respektive SVF. Remissbeslut är den dag då beslut om att upprätta remissen tas. KVÅ-koderna återfinns under ”Åtgärd:” i ELVIS.

   

Rutin för rapportering av patient i standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan landsting/region

ELVIS KVÅ koder