Brukarråd syn

Brukarrådet består av företrädare för brukar- och intresseorganisationer samt representanter för verksamheter inom Region Gävleborg.

Brukarrådets möten ska innehålla ömsesidigt utbyte av information om aktuellt läge i organisationerna.

Brukarrådet är ett mötesforum för företrädare för brukar- och intresseorganisationerna inom:

  • Synskadades riksförbund
  • Unga synskadade region mitt
  • Region Gävleborgs ansvariga för verksamhetsområde ögon, syncentralen och KOM-X.

Adjungerad till rådet är samordnare funktionsnedsättning.