Barn

Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning. Det kan vara när brister i omgivningen gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vanligtvis tänker man på hemmamiljön. Men barn kan även fara illa när de utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande.

Följande är exempel på sätt som barn kan fara illa:

  • Fysisk misshandel
  • Sexuella övergrepp
  • Psykisk misshandel
  • Försummelse/omsorgssvikt
  • När barn upplever/bevittnar våld i hemmet

Anmälan till socialtjänsten

Barnets behov måste alltid stå i centrum och vid konflikt gå före föräldrarnas intressen. Så snart man oroar sig för eller misstänker att barn far illa ska en konsultation eller anmälan till socialtjänsten göras . Medicinska eller psykologiska konsultationer och utredningar är också viktiga. 

Så långt det är möjligt bör åtgärderna ske i samråd med vårdnadshavaren, men om detta inte är möjligt måste barnhälsovården hänvisa till sin primära uppgift att verka för barnets bästa. Även om misstankarna efter utredning kan visa sig vara felaktig eller inte bevisbar.

Obs! Vid misstanke om allvarliga missförhållanden, till exempel barnmisshandel och sexuella övergrepp, ska inte vårdnadshavaren informeras.

Skyldig att anmäla

Som personal på BVC är du skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner oro för ett barn eller får kännedom om att ett barn far illa. (14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen)

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter. (10 kapitlet 28 § Offentlighets- och sekretesslagen)
Det integritetsskydd som sekretessen syftar till får ge vika för barnets/ungdomens behov av skydd och omsorg. Detta innebär att när socialtjänsten inlett en utredning till ett barns skydd och stöd är BVC skyldiga att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den aktuella utredningen. 

Både barnet och föräldrarna behöver hjälp när ett barn far illa!

Anmälan om barn som misstänks fara illa 

Mer information

Rikshandboken - Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa