För dig som är utbildningsanordnare

Ett regionalt rektorsnätverk finns sedan 2019 för att samverka mellan kommungränser och ta tillvara intressen och resurser på bästa sätt.

Prioriterade områden är 

  • Gemensam länsövergripande information om utbildningsutbud och möjligheter till frisök i länet.
  • Regional samverkan kring validering och prövning.
  • En ny utbildning tas fram av några i länet som kan erbjudas hela länet via  fjärr-/ distansutbildning.

Ett politiskt nätverk startade hösten 2020 med ambitionen att samverka inom områden arbetsmarknad och utbildning. Deltagare förutom Semaforen är ordförande och viceordförande i respektive nämnd och regionråd, politisk sekreterare och vice ordförande i kultur och kompetensnämnden från Region Gävleborg.

Aktuella områden att samarbeta kring är

  • Sänka trösklar till utbildning
  • Höja kompetensnivån i länet
  • Förenkla och möjliggöra kompetensvägar