Sjukdomsförebyggande arbete b2

Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen för att förbättra folkhälsan genom förebyggande arbete.

Kursinnehåll

I denna kurs får du fördjupad insikt i levnadsvanors betydelse för hälsan, hälsoekonomi och vi går igenom de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder – effektiva metoder för att påverka våra levnadsvanor.

Vidare fördjupar vi oss i olika levnadsvanor:

 • Alkohol – identifiera riskbruk samt metoder för att minska riskfylld alkoholkonsumtion
 • Tobak – metoder och verktyg vi har i vårt arbete med att förebygga tobaksbruk och med att arbetet med tobaksstopp
 • Fysisk aktivitet – otillräcklig fysisk aktivitet, metoder och verktyg, FaR
 • Matvanor – samtal och råd om bra matvanor.

ST-läkaren får även utbildning i Motiverande samtal (MI). Vi tar även upp hälsolitteracitet/hälsobefrämjande förhållningssätt och internatet avslutas med panelsamtal med specialister från olika specialiteter samt workshops kring ”Hur arbetar jag sjukdomsförebyggande i den egna specialiteten” och diskuterar reella fall. I samtliga avsnitt kommer vi även prata om vikten av vi ger jämlik vård ur ett hälsoperspektiv.

På uppföljningsdagen tar vi upp Diagnos och behandling av stressrelaterad ohälsa samt arbetar med egna fall.

Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera levnadsvanor samt även ha ökad insikt i hur man förbättrar prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor. ST - läkaren förväntas även kunna föra ett analytiskt och reflekterande resonemang på en djupare nivå om hälsoekonomiska insatser på området efter denna kurs. Detta för att uppfylla delmål b2 och del av delmål a2.

Delmål

SOSFS 2015:8 b2 och del av delmål a2.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ST-läkare inom alla specialiteter som har detta delmål som obligatorisk kurs. Även andra ST-läkare är välkomna i mån av plats.

Datum och tid

Dag 1 och 2: Internat torsdag – fredag vecka 19 och vecka 39, Orbaden Spa och konferens
Dag 3: Se nedan för aktuellt år, Elite Hotell Gävle

Anmälan

www.stforum.se under kurskatalog och sen aktuell kurs. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial - sjukdomsförebyggande arbete. Ni får även en del broschyrer och artiklar under kursen.

Kursform

Omfattningen består av förberedelser inför dag 1, internat dag 1 och 2. Uppföljningsdag efter ca 1 månad samt förberedelseuppgifter inför dag 3.

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande krävs i samtliga kursmoment samt att du genomför de förberedelser som ska göras inför kursen samt mellan kursomgångarna. Om man inte har möjlighet att delta i uppföljningsdagen (dag tre) kan man i mån av plats delta på uppföljningsdag vid nästkommande kurstillfälle.

Förberedelser inför kursen

 1. Du ska göra din egen livsstilsprofil och ta med dig.  
 2. Du ska vidare titta igenom ”Folkhälsa och hållbarhets” sidor inför kursstart för att ha en liten överblick över vad som finns.
 3. Mellan de båda kurstillfällena så ska du som deltagare prata med din handledare och sen skriva ner ca 1-2 st A4 kring nedanstående. Inlämningarna kommer att sammanställas och utgöra underlag för gruppdiskussioner.
  1. Vad innebär det att arbeta preventivt inom den egna specialiteten?
  2. Identifiera och analysera två patientfall där levnadsvanor är en bidragande faktor och hur prognosen kan förbättras i dessa fall.

Ta med 

 • Mjuka kläder för yoga alternativt promenadkläder
 • Badkläder
 • Ett gott humör
 • Dator, Ipad eller mobiltelefon. Du behöver ha tillgång till en mailadress under kursdagarna på telefon eller dator då du ska skicka in elektronisk utvärdering under kursen.

Kursledning

Anna Sidorson, ST-läkare samt Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin och ST-studierektor primärvården

Kontaktperson

Inger Bodin, inger.bodin@regiongavleborg.se