Nationella minoriteter och minoritetsspråk i den regionala kulturplanen

Regional kulturplan Gävleborg 2023–2026 "Ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling" har ett antal skrivningar om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Den regionala kulturplanen har bland annat jämlikhet som regional kärnprincip, en förutsättning för att främja vidgat deltagande (s.21): 

”Komplexiteten i delaktighetsmålet gör att jämlikhetsarbetet alltid är aktuellt och nödvändigt, det vill säga insatser för att kunna implementera jämlika möjligheter oavsett människors olika förutsättningar. För att ha jämlika möjligheter och möta dessa olika förutsättningar innebär detta att göra olika. Det gäller inte minst gentemot målgrupper med särskilda behov som personer med funktionsvariationer, eller med rättigheter som Sveriges nationella minoriteter.”

Den regionala kulturplanen identifierar följande särskilda prioriteringar per verksamhetsområde:

  • Kulturarv och kulturmiljö: Vidareutveckla synliggörandet av Sveriges nationella minoriteters kulturarv och dess betydelse i det gemensamma samhället. (s.33)
  • Biblioteks- och läsfrämjande verksamhet: Genomföra insatser kopplade till den regionala biblioteksplanens fokusområden (2023–2026) särskilt genom att stödja länets folkbibliotek. (s.35)
    Biblioteksplanen har bland annat Sveriges nationella minoriteter som prioriterade målgrupper.
  • Litteratur: Uppmärksamma litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk. (s.37)

Den regionala kulturplanen beskriver även Region Gävleborgs minoritetsarbete (s.46):

”Region Gävleborgs omvärldsbevakning, kunskapsspridning och samordning är också ett viktigt stöd till länets konst- och kulturliv. Region Gävleborg kan med ett regionalt helhetsperspektiv vara en möjliggörare och ansvara för att samordna samt stödja regionala processer och initiativ, bland annat utifrån tvärsektoriella perspektiv, varav Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk, i enlighet med Region Gävleborgs mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete.

Det innebär bland annat att informera de nationella minoriteterna (judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer) om deras rättigheter och att ha samråd med dem genom strukturerad dialog, med ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska).”

Läs mer om den regionala kulturplanen