Verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn

Information om verksamhetsbidragen samt anvisningar, kontaktuppgifter och ansökningsblanketter i pdf-format.

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag öppnar 1 maj och pågår till 1 september. 

Information och ansökan

Syfte

Att stödja föreningar och organisationer på länsnivå så att de självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen i Gävleborg.  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i regionen.

Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Ideella och idéburna organisationer i Gävleborgs län, till exempel pensionärsorganisationer, ungdomsorganisationer, kulturorganisationer och organisationer för företagande.

Bedömningskriterier

Bidraget kan sökas av organisationer med verksamhet i minst fyra av länets kommuner, är demokratiskt uppbyggd med egen styrelse och öppna för alla med frivilligt medlemskap. Verksamheten ska drivas utan kommersiellt syfte.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår från 1 maj till 1 september.

Ansök här

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september 2020 kommer inte att handläggas. 

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. 

Blankett och anvisningar

Anvisningar för ideella ideburna organisationer (pdf)

Ansökan och redovisning skickas till

Region Gävleborg
Kultur Gävleborg
Elenor Noble
801 88 Gävle

Mer information

Kulturstrateg Elenor Noble, 026-531895, elenor.noble@regiongavleborg.se

Syfte

Att stimulera till politisk verksamhet bland unga  vuxna för att ge människor möjlighet till självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Genom engagemang i organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Vem kan söka?

Politiska ungdomsförbund i Gävleborg vars moderparti har mandat i regionfullmäktige och som har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 år i Gävleborgs län.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår från 1 maj till 1 september.

Ansök här

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september 2020 kommer inte att handläggas. 

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag för nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september.

Blankett och anvisningar

Bidragregler politiska ungdomsförbund (pdf)

Ansökan och redovisning skickas till

Region Gävleborg
Kultur Gävleborg
Elenor Noble
801 88 Gävle

Mer information

Kulturstrateg Elenor Noble, 026-531895, elenor.noble@regiongavleborg.se

 

Syfte

Att stödja studieförbundens regionala verksamhet och att främja den regionala verksamhetens utveckling och därigenom bidra till människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. 

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Studiecirklar och kulturprogram ger människor möjlighet att lära och utvecklas tillsammans. Studieförbunden har starka band till folkrörelser och föreningar och är en viktig del av den idéburna sektorn.

Vem kan söka?

Studieförbundens distriktsorganisationer med verksamhet och egen styrelse i Gävleborg. Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag och ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår från 1 maj till 1 september.

Ansök här

Observera att ansökningar som inte är kompletta eller som inkommer efter 1 september 2020 kommer inte att handläggas. 

Utdelning

Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden en gång per år och avser bidrag  för nästföljande år. Sista ansökningsdag är 1 september. Bidraget beräknas till 80% på andelen studietimmar och till 20% på andelen unika deltagare.

Blankett och anvisningar

Bidragskriterier studieförbund (pdf)

Ansökan och redovisning skickas till

Region Gävleborg
Kultur Gävleborg
Elenor Noble
801 88 Gävle

Mer information

Kulturstrateg Elenor Noble, 026-531895, elenor.noble@regiongavleborg.se

Här hittar du information om verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa: Stöd till organisationer

Mer information

Läs mer om ideella idéburna sektorn: www.regiongavleborg.se/ideellsektor