Stödpersonsverksamheten

Den som enligt lagen tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att kostnadsfritt få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår.

Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor. Stödpersonen utses av patientnämnden.

Vad kan en stödperson hjälpa till med?

  • En stödperson fungerar som en medmänniska till patienten genom att vara en god samtalspartner och har tystnadsplikt.
  • Patienten och stödpersonen bestämmer själva hur kontakten ska vara, hur ofta de ska träffas och så vidare.
  • Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdavdelningen.
  • Stödpersonen finns för patienten så länge tvångsvården pågår och om patienten vill, fyra veckor därefter.
  • Om patienten så önskar får stödpersonen närvara vid länsrätten, men får inte vara patientens juridiska ombud.

Det är chefsöverläkaren som ansvarar för att patienten blir upplyst om rätten till stödperson samt att en anmälan görs till patientnämnden.

Vill du bli stödperson?

Stödpersonsverksamheten bygger på frivillighet. Vid rekrytering av stödpersoner strävar patientnämnden efter variation i ålder, kön, etnicitet, intressen, erfarenhet av olika delar av samhället och språkkunskaper. Värdefullt för att kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt är att ha livserfarenhet och god självkännedom.

Som stödperson får du introduktion, fortbildning samt ekonomisk ersättning. Du som är intresserad är välkommen att kontakta patientnämndens förvaltning.