Regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi kommer att antas på nästa Regionfullmäktige. På grund av coronaläget är tidpunkten för beslut senarelagd.

Region Gävleborg samordnar arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. En inkluderande process tillsammans med andra samverkansaktörer utgör underlag och skapar kraft och sammanhållning i det regionala utvecklingsarbetet. Remissinstanser och övriga har lämnat synpunkter på förslaget till regional utvecklingsstrategi.

Så här tar vi fram RUS

Under hösten 2019 deltog samverkansaktörer från hela länet i remissdialoger. Tillfällena innehöll information om remissförslaget och möjlighet för deltagarna att tycka till om det. Träffarna omfattade även inspiration och dialog om hur vi tillsammans kan förverkliga visionen om Gävleborg 2030.

Resultat från remissdialogerna

Som stöd och underlag i processarbetet har vi genomfört två Framtidsdagar. John Holmberg från Chalmers Challange Lab fanns med som talare, se hans presentation Hållbar omställning - experimentera över gränserna (pdf).

Berörda aktörer, så som kommuner, länsstyrelsen, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet har bjudits in och valt att delta i arbetet. Privatpersoner i Gävleborg har också givits möjlighet att påverka riktningen på arbetet. De har via webbenkäter förmedlat hur deras önskvärda framtid ser ut.

Vad är en Regional utvecklingsstrategi?

En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Strategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.

Hållbar utveckling integreras i alla delar av process- och strategiarbetet och en nulägesanalys utgör stöd i processen. Denna ska beskriva regionens förutsättningar inklusive funktionella samband mellan stad och land. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ska speglas i analysen.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Strategin ska tas fram i samverkan med berörda kommuner, landsting samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Region Gävleborg samordnar insatser för genomförandet av strategin.

Hur används en regional utvecklingsstrategi?

Strategin är grunden för det regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg. Genomförandet sker av en mängd olika aktörer i samverkan där rollerna ser lite olika ut. Det gör också att RUS som styrdokument har olika betydelser i olika organisationer.

RUS ska kunna fungera styrande för Region Gävleborgs verksamhet, vägledande för kommunerna, inspirerande för företag och organisationer. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret på Region Gävleborg styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Gävleborg hanterar.

Strategin ska även ligga till grund för prioriteringar i de regionala strukturfondsprogrammen.