Regional innovationsstrategi för smart specialisering

En del av det regionala utvecklingsuppdraget är att skapa förutsättningar för fler innovationer i Gävleborg genom att samordna utvecklingsinsatser och samarbeta med olika samhällsaktörer. Det, för att göra regionen till en attraktiv och konkurrenskraftig plats för dig att leva på. Därför finns Gävleborgs regionala innovationsstrategi för smart specialisering.

Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) är antagen av Regionfullmäktige och är dels en strategi, dels ett arbetssätt. Målet är att stärka individers, forsknings- och utbildningsaktörers, organisationers, företags och offentliga verksamheters förmåga till innovation och förnyelse genom att öka samverkan mellan dessa samhällsaktörer. Samverkan ska ske inom områden som har särskilt goda förutsättningar, kompetenser och färdigheter att utvecklas inom regionen, det vill säga de mest lovande områden för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Dessa kallas för Gävleborgs styrkeområden.

Gävleborgs styrkeområden

 • Bioekonomi
  Bioekonomi handlar om hållbar produktion och att minska klimatpåverkan genom att ersätta fossila råvaror som kol och olja med förnybara råvaror från skog, jord och vatten. Gävleborg har en lång tradition av att leva med och av skogen och det är i den skogsbaserade bioekonomin som regionens styrka ligger. Till exempel vittnar vårt världsarv Hälsingegårdarna om detta. Dessutom är vår region är känd för bra kvalitet på timmer, som Hälsingefuran, samt att det finns ett starkt regionalt näringsliv som förmedlar och förädlar skogsråvaran på ett bra sätt.

 • Smarta hållbara städer och samhällen
  Smarta hållbara städer och samhällen är ett styrkeområde som Gävleborg har en stark tradition av och spetskompetenser inom. Bland annat inom hållbar bebyggelse, effektiva transporter och energieffektivisering. Det kan i praktiken betyda nya stadsdelar som är byggda med lokala råvaror, internationell spetskompetens inom byggnadsteknik och stadsplanering och transporter för både personer och gods som är digitaliserade och elektrifierade. Riktade insatser görs därför inom dessa områden för att du ska kunna bo och leva hur och var du vill, på landet som i staden.

 • Materialteknologi och hållbar produktion
  Gävleborg har en lång och stark tradition inom området materialteknologi och hållbar produktion och är en viktig industriregion med stora tillväxtmöjligheter. Samhället står inför utmaningar socialt, ekonomiskt och miljömässigt vilket betyder att Gävleborg behöver anpassas till omvärldens nya krav, till exempel genom omvandling inom industri och teknik.  Många initiativ tas för att skapa fler utmaningsdrivna, innovativa idéer. Till exempel är Region Gävleborg medlem av Vanguard-initiativet, ett nätverk av europeiska regioner som skapar samarbetsprojekt inom viktiga tekniska områden. Medlemskapet kan ge betydande möjligheter för forskning och företags engagemang. Gävleborg är även utsedd av Europeiska kommissionen till pilotregion för industriell omvandling tillsammans med andra regioner i Norra Mellansverige. Dessa, bland flera, initiativ ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar industriregion.

 • Hållbart och inkluderande arbetsliv
  Hållbart och inkluderande arbetsliv är en av Gävleborgs styrkeområden och handlar om att arbetslivet ska formas hållbart och inkluderande så att människor har lika förutsättningar att kunna delta. I vår region finns en världsunik forskarutbildning i arbetshälsovetenskap och och framgångsrik forskning inom bland annat belastningsskador, arbetsmiljö och jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Här finns även företag, offentliga organisationer och civilsamhälle som utvecklar nya lösningar för hållbara och inkluderande arbetsplatser.

 • Digitala tjänster och processer
  Sverige och Gävleborg ligger i framkant när det gäller nya digitala idéer och innovationer, som digitaliserade tjänster, produkter och processer. Här finns inte bara ledande forskning, utan även stora världsledande exportföretag och små- och medelstora företag inom till exempel positionering, sensorteknologi, hydraulik, uppkopplade affärssystem, geospatial information och 5G. Med dessa styrkor finns stora möjligheter där vår region kan bidra till en global hållbar utveckling och där vår region utvecklas – en plats där du har alla möjligheter att bo, jobba och leva på.