Dokument och rutiner

Dokument och rutiner - medicinska dokument och samverkansdokument

I första hand hittar du som vårdgivare rutiner i "Nationellt kliniskt kunskapsstöd" NKK.

Under den här rubriken finns rutiner som beskriver hur primärvården hanterar frågor medicinskt. Här finns också samverkansdokument som beskriver vem som gör vad exempelvis vad som görs inom primärvården och vad som görs inom specialistvården. Utöver dessa dokument finns administrativa dokument.

Hälsoundersökningar för asylsökande är ett regionövergripande uppdrag.

Uppdraget utförs av asyl- och migranthälsan i Söderhamn.

Beslutet ska säkra en god kvalitet på undersökningarna samt minska sårbarheten utifrån de olika placeringarna av asylsökande.

Hälsoundersökningar asylsökande och nyanlända Hälsoval Region Gävleborg - Uppdrag för asyl- och migranthälsan (pdf)

Rutiner för diabetesmottagning och diabetessjuksköterska och dosjustering av läkemedel, fotvård, HPT och/eller höga kalknivåer och kostbehandling – se sidan diabetes.

Rutiner för fastställande och anhörigstöd och omhändertagande vid oväntat dödsfall i hemmet eller på allmän plats. Rutiner vid förväntat dödsfall – se sidan dödsfall.

Rutiner om gränssnitt mellan specialistsjukvård kardiologi och primärvård, hjärtsjukdomar och hjärtsvikt. – se sidan kardiologi.

Inopererad hjärtststartare (ICD) - information om inaktivering – Platina id 09-143248 (pdf)

Hud

Hudcancerprocessen – Dokument, instruktioner och gränssnitt mellan primärvård och specialistvård gällande hudcancer.

Arbetsfördelning/samverkansrofmer mellan hud och primärvården i Gävleborg – Platina id 09-32245 (pdf)

Se rutiner för kognitiv svikt på sidan Vårdrutiner.

Vårdlinjer och beslutsstöd samverkan primärvård och psykiatri. Ansvarsfördelning mellan primärvården och psykiatrin. Anmälan av patienter som av säkerhetsskäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Suicidnära patienters akuta omhändertagande. KBT internet.

Se psykisk hälsa

Rutiner om ansvar för smärtpatienter samt smärtlindring och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. – se sidan smärta.