På finska

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk, finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska. Språk som vi inom Kultur Gävleborg vill främja och ge förutsättningar för att de ska få utvecklas, bland annat genom att erbjuda de yngsta barnen ett språkpaket.

Det är berikande för barn att ta del av alla de språk som familjen talar, det ger tillhörighet och stärker identiteten. Barn klarar av att utveckla flera språk samtidigt och att ha tillgång till mer än ett språk är en rikedom.

Som familj kan en hjälpa och stötta barnet i sin språkutveckling genom att använda alla de språk som familjen talar. Att läsa tillsammans med barnet främjar språkutvecklingen och stärker barnens kulturella identitet. Därför är det viktigt att samtala och läsa på de minoritetsspråk som finns i familjen eftersom det ger barnet förutsättningar för att tillägna sig detta språk.

Region Gävleborg samt fyra kommuner i länet (Gävle, Hofors, Sandviken och Söderhamn) ingår i förvaltningsområdet för det finska språket. Detta innebär ett särskilt ansvar för att skydda och främja det finska språkets ställning i området. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska enligt Språklagen (2009:600) främjas särskilt.

Regional biblioteksverksamhet värnar om att barn ska få en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att tillägna sig de minoritetsspråk som familjen talar. Därför har Kultur Gävleborg arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk till de allra yngsta barnen 0-3 år. Språkpaketet på finska stärker möjligheten att utveckla finska och främjar läslusten. Språkpaketet på finska innehåller material om flerspråkighet på finska och svenska samt en tvåspråkig sångbok + cd på finska och svenska, samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

Suomeksi

Monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat rikkaus, vahvuus, jota täytyy tukea. Kielilain (2009:600) mukaan yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielien suojelemisesta ja edistämisestä.

Meillä on Ruotsissa viisi kansallista vähemmistökieltä: suomi, jiddiŝ, romani, meänkieli ja saame. Kieliä, joita me Kultur Gävleborgin puitteissa haluamme edistää ja joille me haluamme antaa edellytykset kehittymiseen muun muassa tarjoamalla pienimmille lapsille kielipaketin.

Kun lapsi saa tutustua kaikkiin perheessään puhuttuihin kieliin, se rikastuttaa lasta, se luo kuuluvuuden tunteen ja vahvistaa identiteettiä. Lapset pystyvät kehittämään useita kieliä samanaikaisesti ja useamman kuin yhden kielen osaaminen on rikkaus.

Perhe voi auttaa ja tukea lapsen kielellistä kehitystä puhumalla kaikkia perheen käyttämiä kieliä. Lapsen kanssa yhdessä lukeminen edistää kielen kehitystä ja vahvistaa lapsen kulttuuri-identiteettiä. Siksi on tärkeää keskustella ja lukea niillä vähemmistökielillä, joita perheessä käytetään, koska siten lapsi saa edellytykset kyseisen kielen oppimiseen.

Gävleborgin alue sekä neljä läänin kuntaa (Gävle, Hofors, Sandviken ja Söderhamn) kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa erityistä vastuuta suomen kielen aseman suojelemisesta ja edistämisestä alueella. Lapsen kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on kielilain (2009:600) mukaan edistettävä erityisesti.

Alueellisessa kirjastotoiminnassa vaalitaan lasten hyvän kielellisen kehityksen alulle saattamista ja vahvistetaan lasten mahdollisuutta oppia ne vähemmistökielet, joita perheessä puhutaan. Siksi Kultur Gävleborg on tuottanut maksuttoman kielipaketin kullakin vähemmistökielellä kaikkein pienimmille, 0-3-vuotiaille, lapsille. Suomen kielen kielipaketti vahvistaa mahdollisuutta suomen kielen kehittämiseen ja edistää lukuhalua. Suomen kielen kielipaketti sisältää tietoa monikielisyydestä suomeksi ja ruotsiksi sekä kaksikielisen laulukirjan ja CD-levyn, sekä lukukaverin Bella, joka elävöittää kirjan lukemista.

Kielipaketti on lahja Gävleborgin alueelta ja sen saa yleisistä kirjastoista.