Revisorernas uppgift och arbetsätt

Revisionsprocessen innefattar hela arbetet från riskbedömning via planering, granskningsarbete och bedömning till formulering av revisionsberättelsen. För att genomgöra uppgiften genomförs granskningar, hearings, möten med verksamhetsföreträdare samt studiebesök.

Områden som granskas

Nedanstående områden granskas. Granskningarna planeras årsvis.

Ändamålsenlighet

Vi skall granska om verksamheten lever upp till fullmäktiges mål och följer andra beslut, lagstiftning, avtal och föreskrifter, dvs verksamhetens effektivitet och kvalitet.

Ekonomi

Vi skall granska om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra, dvs verksamhetens produktivitet och om det råder god hushållning.

Räkenskaperna

Vi skall granska om verksamhetens redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed, dvs att redovisningen är rättvisande.

Intern kontroll

Vi skall ganska om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig, dvs om det finns tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll samt tillförlitlig säkerhet.

Möten med politisk ledning samt fullmäktiges presidium

Vi träffar representanter från regionstyrelsen och nämnder för genomgång av verksamhet och vilka aktiva åtgärder styrelsen/nämnden vidtagit under året för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.

Vår samlade bedömning lämnas i revisionsberättelsen som avlämnas till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Avstämning med uppdragsgivarna sker två gånger per år via möte med fullmäktiges presidium.

Det som styr vårt arbete

Vårt arbete regleras bland annat av kommunallagen och Region Gävleborgs revisionsreglemente. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat en skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet” som vägledning för förtroendevalda revisorer. Läs mer om god revisionssed på SKL:s webbplats.