Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2013 registrerades 9 174 bröstcancerdiagnoser. 1 480 kvinnor avled i sjukdomen. Sjukligheten bland män är mycket låg och 2012 registrerades endast 43 fall bland män.

Överlevnaden blir allt bättre. 5-årsöverlevnaden är cirka 90 % och 10-årsöverlevnaden är drygt 80 %. Cirka 90 000 personer lever med bröstcancer, som nydiagnostiserade, botade eller med återfall. Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister. Insjuknandet i bröstcancer har ökat kraftigt under de senaste 50 åren. Incidensen har ökat mest i åldrarna 50–59 år och 60–69 år, men en måttlig ökning ses också i alla övriga åldersgrupper. Tidigare var insjuknandet högst bland de äldsta kvinnorna medan det nu är gruppen 60–69 år som har den högsta incidensen. Det standardiserade vårdförloppet omfattar diagnoserna ICD: Z85.03, C50.9.

Vårdförlopp

Vårdförlopp bröstcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet.

Kortversion

Kortversion bröstcancer – med symtom, fynd och kriterier.

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om bröstcancer

Rutiner

KVÅ-kodning bröst 

Processbeskrivning bröstcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Bröstmottagning Gävle 026-15 45 04 (rådgivning)

Kontaktsjuksköterska

Onkologisk mottagning Gävle 026-15 30 36

Bröstmottagning Gävle 026-15 45 04