Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och varje år ställs diagnosen lungcancer hos ca 3 600 individer i Sverige. Det finns flera olika typer av lungcancer. De vanligaste är adenocarcinom, skivepitelcancer och småcellig lungcancer.

De flesta patienter som får diagnosen är mellan 60 och 80 år gamla. Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder, men kan i enstaka fall drabba även yngre individer. Prognosen vid lungcancer är generellt sämre än vid många andra cancersjukdomar, och lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken, män och kvinnor sammantagna. Den relativa 5-årsöverlevnaden är ca 15 procent (18 procent för kvinnor och 13 procent för män). Den viktigaste orsaken till den generellt dåliga prognosen är att flertalet fall upptäcks i ett sent skede. Botande behandling kan dock erbjudas i tidiga skeden. Ca 15 procent med tidigt tumörstadium (stadium I och II) kan opereras, och flertalet (55–60 procent) av dessa blir botade. Hos ytterligare ca 15 procent med lokoregionalt begränsad sjukdom (stadium III) ges fulldos strålbehandling i kombination med cytostatika med ett kurativt syfte. Här är dock återfallsrisken större, fr.a. pga. mer avancerat tumörstadium, och tumörfri långtidsöverlevnad uppnås hos ca 15 procent av behandlade patienter. Hos majoriteten av patienter som har spridd sjukdom vid diagnos (stadium IV) ges cancerläkemedel, som kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen. Palliativ strålbehandling kan här också vara ett behandlingsalternativ. Hos ca 15 procent av alla patienter med lungcancer, där dåligt allmäntillstånd eller andra sjukdomar försvårar tumörspecifik behandling, ges enbart palliativ vård.

Omfattningen av utredningen som ligger till grund för behandlingsbeslut varierar beroende på behandlingspotential. Hos patienter där någon form av kurativ behandling är tänkbar görs en mer omfattande utredning för att fastställa tumörstadium och funktionsstatus. Utredning av misstänkt lungcancer omfattar också patienter där den slutliga diagnosen blir en annan, oftast godartade sjukdomar, men ibland någon annan cancerform. Denna andel av utredningsvolymen varierar något mellan olika enheter, men utgör som regel minst hälften av alla utredda patienter.

Det standardiserade vårdförloppet omfattar alla diagnoskoder som börjar med C34.

Vårdförlopp

Vårdförlopp för lungcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion lungcancer – med symtom, fynd och kriterier

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Lungcancerförbundet Stödet

Cancerfonden om lungcancer

Rutiner

KVÅ-kodning lungcancer
Processbeskrivning lungcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator

Lungmottagning Gävle 026-53 15 80

Kontaktsjuksköterska

026-15 43 19, 026-15 83 81