Njurcancer

Cirka 1 000 personer per år får diagnosen njurcancer i Sverige. Ytterligare cirka 1 000 personer utreds varje år för misstanke om njurcancer.

Njurcancer är den vanligaste maligna tumören i njurparenkymet och är förenad med en relativt hög dödlighet. Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. Njurcancer är ett samlingsnamn för olika tumörformer med genetiskt skilda förändringar. Incidensen i Sverige har under de senaste två decennierna sjunkit, till skillnad från andra delar av världen där incidensen generellt ökade med cirka 2 procent årligen tills nyligen. Femårsöverlevnaden för njurcancerpatienter i Sverige ökade från drygt 30 till 55 procent från mitten av 60-talet till mitten av 90-talet och ligger idag på cirka 73 procent. 

För misstänkta tumörer i njuren krävs alltid en bedömning av tumörutseende, storlek, lokalisation och misstanke om metastaser. I vissa fall behövs kompletterande utredning som exempelvis värdering av tumörtromber i vena cava eller funktionsutredning för att bättre bedöma patientens allmäntillstånd. Patienter med multipel samsjuklighet kan ha större risk av kirurgi eller narkos än risken att utveckla metastaser varför beslut om exspektans också är ett behandlingsbeslut. Tumörbiopsi kan vara en metod att gallra ut benigna tumörer från maligna och minska onödig behandling.

Vårdförloppet omfattar diagnosen njurcancer, C64.9, D410.

Vårdförlopp

Vårdförlopp njurcancer – innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion

Kortversion njurcancer – med symtom, fynd och kriterier.

Remiss

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke – remiss

Patientinformation

Beskrivning flödet – patientinformation

Patientinformation på flera språk

Information för dig med blod i urinen

Cancerfonden om njurcancer

Rutiner

KVÅ-kodning njurcancer

Processbeskrivning njurcancer

Kontakt

Vårdgivare

Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Aleris Bollnäs 0278-383 37

Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86

Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41